بتاریخ ۰/۱/۱

چند ساعت دیگر همهُ ما پرت می‌شویم به تاریخ ۰/۱/۱  . حالا درست است که این فقط یک قرار داد اعتباری هست. اما داشتم فکر می‌کردم اگر در لحظه ۰/۱/۱  واقعی زندگیم بودم و قدرت اختیار داشتم آیا گزینه " نه " را انتخاب می‌کردم یا " آری " را؟ همه ما در مقاطعی از زندگیمان این آرزو را داشته ایم که ایکاش در آن لحظه یکی نظر ما را هم می‌پرسید و ما قاطعانه می‌گفتیم" نه"! یا حتی " آری" ! اما، بهر حال نه کسی پرسید ، نه برای کسی مهم بود! دیگران تصمیم گرفتند که " آری" انتخاب شود و ما آمدیم. تازه بعد از آن هم ما هیچکاره بودیم در تاریخ و جغرافیای آمدنمان هم مجبور به تسلیم بودیم. حتی در سالهای اول زندگیمان هم دو نفر دیگر برایمان تصمیم می‌گرفتند که چطور باشیم. تا کم کم فهمیدیم یک جاهایی یک اختیارات محدودی داریم. 

القصه، در بین اینهمه محدودیت، این منم، این شمایید که باید شکوفا شوید، و جرقهُ ۰/۱/۱ می‌تواند انگیزهُ خوبی باشد. چه برنامه ای برای این شروع دارید؟