کارن صبور/ پروژه لاجوردی به پیش تولید رسید.

Image for post
Image for post

 

پیش تولید پروژه فیلم بلند لاجوردی

پروژه لاجوردی به نویسندگی و کارگردانی کارن صبور در سال ۱۴۰۲ استارت می خورد ، پروژه لاجوردی اوضاع اقتصادی و مشکلات اجتماعی جامعه فعلی و مشکلات جوانان را مورد بحث قرار می دهد ، این پروژه در چندین قسمت به صورت سینمایی اپیزودی به زودی به مرحله پیش تولید می رسد ، لوکیشن این پروژه در شهر تهران است ، و مجوز های مربوطه پروژه اخذ شده ، پروژه لاجوردی بخش عمده ای از مشکلات اجتماعی و فرهنگی و هنری و زندگی روزمره جوانان امروزی را به چالش می کشد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیش تولید پروژه فیلم بلند لاجوردی

پروژه لاجوردی به نویسندگی و کارگردانی کارن صبور در سال ۱۴۰۲ استارت می خورد ، پروژه لاجوردی اوضاع اقتصادی و مشکلات اجتماعی جامعه فعلی و مشکلات جوانان را مورد بحث قرار می دهد ، این پروژه در چندین قسمت به صورت سینمایی اپیزودی به زودی به مرحله پیش تولید می رسد ، لوکیشن این پروژه در شهر تهران است ، و مجوز های مربوطه پروژه اخذ شده ، پروژه لاجوردی بخش عمده ای از مشکلات اجتماعی و فرهنگی و هنری و زندگی روزمره جوانان امروزی را به چالش می کشد.