حیات در سیاره ما چگونه شکل گرفت؟

حیات در زمین برای میلیون‌ها سال تقریبا بدون اکسیژن ادامه داشت. بسیاری از باکتریها انرژی خود را از دی‌اکسید کربن و گاز متان تامین می‌کردند.
سرانجام تحولی عظیم در سرنوشت سیاره ما رقم خورد، نوع جدیدی سیانوباکتری تکامل یافت که انرژی خود را از راه فتوسنتز کسب می‌کرد. این باکتری از نور خورشید برای شکستن مولکولهای آب استفاده می‌کرد و اکسیژن را به عنوان فرآوردهٔ زائد آزاد می‌کرد. در طول میلیون‌ها سال و به واسطه وجود این نوع از سیانوباکتری ها، سطح اکسیژن زمین به حدی رسید که جانوران بتوانند تنفس کنند. 
اگر این باکتری شکل نمی‌گرفت، اکنون نیز سیاره ما فاقد جو اکسیژن بوده و دی اکسید کربن و متان همچنان سیارهٔ ما را محصور کرده بودند و گونه‌های جانوری هرگز در زمین تکامل نمی‌یافتند. همچنین تشکیل لایه اوزون در اطراف کره زمین که موجودات زنده را در برابر اشعه های مضر خورشید محافظت میکند مدیون شکل گیری همین سیانوباکتری ها است.