چرا هنگامی که تمرکز میکنیم زبان خود را بیرون می آوریم؟

زبان در انسان به عنوان یکی از قوی‌ترین ماهیجه ها شناخته می‌شود که در درون دهان قرارگرفته وبه جویدن و هضم غذا کمک میکند زبان به دلیل داشتن پرز تنها عضو برای چشایی در بدن است و با حرکات مداوم خود به تشکیل صدا و صحبت کردن کمک میکند به دلیل حرکات زیاد زبان دارای عصب و رگ‌های فراوانی است البته برخی معتقدند زبان قوی‌ترین ماهیچه ی ارادی بدن است 

 

Image for post
Image for post

 

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشه هنگامی که فردی مشغول به کار است زبان خود را بیرون آورده و روی کارش تمرکز کرده اما این کار برای خود ما هم بارها و بارها اتفاق افتاده اما واقعاً چه دلیلی میتواند داشته باشد؟

Image for post
Image for post

 

به دلیل بزرگ بودن ماهیچه ی زبان بیشتر فعالیت‌های مغز به کنترل و پاسخ به این ماهیجه اختصاص دارد چراکه دائماً در حال حرکت است به ما کمک میکند تا غذا را ببلعیم از خفگی ما جلوگیری میکند با گیرنده های لمسی متراکم پوشیده شده که دائماً نقشه ی ذهنی شکل دهان ما را به روز میکند همچنین زبان به مراکز مغز متصل است بنابراین اغلب آنطور که فکر میکنیم حرکت میکند و دارای کمترین خطاست

Image for post
Image for post

 

همه ی این فعالیت‌های ذکرشده جریان عظیمی از داده را به مغز میفرستد که مغز باید به آن داده ها پاسخ مناسب را بدهد هنگامی که میخواهیم تمرکز کنیم  با بیرون کشیدن یا گاز گرفتن زبان حرکت زبان را کاهش می‌دهیم تا قدرت مغزی بیشتری برای تمرکز فراهم میشود