نمره قبولی آزمون یوس


نمره قبولی آزمون یوس
آزمون یوس (YKS) در ترکیه، برای ورود به دانشگاه‌های سطح کارشناسی ارشد (لیسانس) و فوق لیسانس برگزار می‌شود. نمره قبولی در این آزمون به توجه به چند عامل متفاوت است، از جمله رشته تحصیلی، دانشگاه مورد نظر و نمرات شما در بخش‌های مختلف آزمون. همچنین، هر دانشگاه ممکن است معیارهای خاص خود را برای پذیرش داشته باشد.

در عموم، داوطلبان به دو نمره اصلی نیاز دارند:

1. **نمره TYT (Temel Yeterlilik Testi)**: این بخش مرتبط با موارد عمومی از جمله ادبیات ترکیه، جغرافیا، تاریخ و غیره است. نمره TYT به طور معمول به عنوان یکی از معیارهای مهم در انتخاب رشته تحصیلی در نظر گرفته می‌شود.

2. **نمره AYT (Alan Yeterlilik Testleri)**: این بخش‌ها مرتبط با رشته‌های تحصیلی خاص هستند و نمرات در این بخش‌ها بسته به رشته‌ی انتخابی شما، مهم است. اگر رشته‌ی تحصیلی شما در دسته علوم تجربی، ریاضی و زبان‌ها باشد، نمرات این بخش‌ها برای شما اهمیت دارد.

هر دانشگاه ممکن است ترکیب وزن‌دهی متفاوتی از این نمرات را برای تعیین نمره قبولی خود اعمال کند. برای مثال، در برخی دانشگاه‌ها، نمره TYT و نمره AYT به ترتیب 40% و 60% وزن‌دهی می‌شوند.

برای دانشجویان داخلی و خارجی، نمره قبولی ممکن است متفاوت باشد و ممکن است نیازمندی‌های خاص خود را داشته باشد. بهترین راهنمایی این است که به سایت‌ها و منابع رسمی وزارت آموزش و پرورش ترکیه و دانشگاه‌های مورد نظرتان مراجعه کرده و اطلاعات دقیقتر را بررسی کنید