حقوق گمرکی به چه معناست؟ 

حقوق ورودی یا همان ورودی برای کالا، به مالیاتی اطلاق می شود که بر روی کالاهایی که به یک کشور وارد می شوند، محاسبه و پرداخت می شود. این مالیات به عنوان هزینه واردات به دولت پرداخت می شود و در برخی کشورها به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت محسوب می شود.

تفاوت حقوق ورودی با تعرفه کالا، در این است که تعرفه کالا، هزینه ای است که برای واردات کالا به کشوری خاص پرداخت می شود و به عبارت دیگر، مبلغی است که برای رسیدن کالا به کشور مقصد، باید پرداخت شود. از طرفی، حقوق ورودی، مالیاتی است که برای واردات کالا به کشور مقصد، باید پرداخت شود.

در بسیاری از کشورها، حقوق ورودی برای تشویق تولید داخلی، محصولات وارداتی بیشتری را مالیات گذاری می کند. علاوه بر این، برخی کشورها نیز با توجه به نوع کالا، از میزان حقوق ورودی متفاوتی استفاده می کنند. به عنوان مثال، برخی کشورها برای واردات مسکن، مالیات کمتری را به عنوان حقوق ورودی از وارد کننده دریافت می کنند.

همچنین، میزان حقوق ورودی برای هر کالا، بر اساس مقدار و ارزش کالا تعیین می شود. برای محاسبه این مالیات، معمولاً ارزش کالا بر اساس قیمت فاکتور واردات، به همراه هر گونه هزینه ای که برای ورود کالا به کشور پرداخت شده است، محاسبه می شود.

در مقابل، تعرفه کالا برای هر گونه کالای وارداتی، متفاوت است و بر اساس دسته بندی کالاها و ضوابط و مقررات گمرکی تعیین می شود. این تعرفه ها برای کشورها و حتی مناطق مختلفی در کشورها متفاوت هستند و به عنوان یکی از معیارهای اصلی برای انتخاب مسیر گمرکی و تعیین هزینه های وارداتی برای کالاها، مورد استفاده قرار می گیرند.

در کل، حقوق ورودی و تعرفه کالا دو مفهوم متفاوت هستند که در واردات کالاها به یک کشور، مورد استفاده قرار می گیرند. در حقیقت، تعرفه کالا برای می تواند به عنوان هزینه ای برای واردات کالا به یک کشور، در نظر گرفته شود، در حالی که حقوق ورودی به عنوان یک مالیات بر روی کالاهای وارداتی محاسبه و دریافت می شود. هر دوی این مفاهیم بر اساس مقدار و ارزش کالا تعیین می شوند، اما میزان حقوق ورودی ممکن است برای تشویق تولید داخلی و محدود کردن واردات، بیشتر از تعرفه کالا باشد.  بنابراین، در طرح و برنامه ریزی واردات کالا، نیاز است که هر دوی این مفاهیم را به درستی در نظر گرفته و محاسبه کنیم.