گریز از کدام دین و گذار به کدام دین؟

🎙محمّد سروش محلاتی

🔻آنچه می‌بینم و حس می‌کنم، این است که عده‌ای از نسل امروز -کم یا زیاد که شمارشان برای ما روشن نیست- از یک نوع دین‌داری، گریزانند و آن، دین‌داری بر محور فقه است که به‌خصوص از دین‏داری فقهی و مبتنی بر شریعت، گریزان هستند و نمی‌دانم در گذار به چه نوع از دین‏داری‌اند. این مشکلات را بنده از زبان فقه‌گریزان و یا کسانی که در مسیر فقه‌گریزی قرار دارند و اعتمادشان را به استنباط‌های فقهی فقها از دست دادند، تقریر می‌کنم...

🔻در قدیم، چون روح تعبد در میان مردم، قوی بود، به مقیاس‏های بیرونی، توجه نداشتند و زود به اطمینان می‏رسیدند، اما امروز، وقتی که فقه را مطالعه می‏کنند، با مقیاس‏هایی دست به سنجش می‏زنند؛ مردم هر فتوایی را که مرجع تقلید می‏دهد، با معیارهای وجدانی اخلاقی می‏سنجند و چنان‏چه با معیارهای شهودی اخلاقی، سازگار نباشد، آن را بی‌اعتبار می‌شمارند. نتیجه‌گیری کلی‌ای که این نسل می‏کند، این است که باید این کتاب‏ها را به کناری نهاد و رها کرد. اشکال جامعه، به فتاوای موجود و مفتیان فعلی است؛ لذا یک احساس بدبینی در اینجا پدید آمده است...

📎متن کامل

📌رسانه تحلیلی_ خبری Mobile Sina