نظریه مشورتی 

⭕️نظریه مشورتی  7/1400/186
شماره پرونده : 1400-186/2-186 ک
تاریخ نظریه : 1400/04/28
شماره نظریه : 7/1400/186
شماره پرونده : 1400-186/2-186 ک
تاریخ نظریه : 1400/04/28
✅استعلام :
آیا بند «ج» ماده 716 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر این‌که دیه جنین پسر کامل و دیه جنین دختر نصف آن است، مشمول تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی است و در صورت وقوع جنایات که مجنی‌علیه جنین دختر است، تفاوت دیه تا دیه کامل از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود؟
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به فلسفه وضع تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مبنی بر یکسان‌ سازی دیه زن و مرد و با عنایت به اطلاق این تبصره، باید معادل تفاوت دیه جنین دختری که روح در آن دمیده شده است تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود.