راهکار کاهش میزان وثیقه و مبلغ قرار کفالت در دادسرا و مراجع قضایی

اگر مقدار وثیقه صادره زیاد باشد چه راهی
برای کم کردن آن وجود دارد؟
اگر قرار وثیقه صادر شود اما شخص نتواند آن را تهیه کند،
بهتر است به صورت کتبی تقاضای تعدیل وثیقه بدهد.
معمولا پس از گذشت مدتی از بازداشت و عدم تودیع
وثیقه، بازپرس تعدیل وثیقه را می پذیرد. اگر در موارد مشابه
وثیقه کمتری صادر شده باشد، بهتر است آن مورد نیز به
بازپرس معرفی شود. توجه کنید که اگر بازپرس با کاهش
میزان وثیقه موافقت نکند، متهم تا تودیع وثیقه در
بازداشت میماند. قابل ذکر است که اجباری برای معرفی
وثیقه ملکی نیست هر مال منقول و غیر منقولی از جمله
خودرو نیز میتواند به عنوان وثیقه معرفی شود.
دادیان
مقالات بیشتر
(0