تعدیل مهریه چیست؟

☣️"تعدیل" در لغت به معنای؛ بر قرارے عدالت است ، تعدیل در مهریه، اعم از افزایش و یا ڪاهش میزان مهریه، هم به معناے برقراے عدالت در پرداخت مهریه است ڪه این نوع از تعدیل را مے توان از دو جنبه مورد بحث قرار داد :

🔖 یڪے بحث تعدیل در مبلغ ڪلے مهریه ڪه مطابق تبصره یک ماده 1082 قانون مدنے مهریه به نرخ روز و متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجراے عقد ڪه توسط بانک مرڪزے جمهورے اسلامے ایران تعیین مے گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد . قانون گذار این نوع از تعدیل را در راستاے عدالت و احقاق حقوق زنان به ماده 1082 الحاق ڪرده است .

🔖 دومین مورد ڪه در بحث تعدیل مهریه مے توان به آن اشاره ڪرد زمانے است ڪه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه از طرف مرد پذیرفته شده است ، در چنین حالتے مرد موظف است مبلغے به عنوان پیش پرداخت و مبالغے را ماهیانه به زن پرداخت نماید تا ڪل مهریه تصفیه شود در چنین صورتے درخواست تعدیل مهریه هم از طرف مرد ممڪن است از دادگاه صادر ڪننده حڪم تقسیط مهریه خواسته شود هم از طرف زن ممڪن است درخواست شود .

☣️دادخواست تعدیل مهریه داراے دو جنبه است ڪه جنبه منفے آن ڪاهش مبلغ مهریه و جنبه مثبت آن افزایش مبلغ مهریه است مثلا :

" جنبه مثبت دادخواست تعدیل اقساط مهریه این است ڪه، زوج پس از حڪم اعسار صاحب ارث شود و یا حقوق ماهیانه اش افزایش پیدا ڪند . بنابراین، زن می‌تواند با توجه به تغییراتے ڪه در وضعیت مالے مرد بوجود آمده است ، به منظور تغییر در نحوه پرداخت مهریه به دادگاه مراجعه و دادخواست تعدیل در اقساط مهریه را ارائه نماید ".

🔸دادگاه با در نظر گرفتن اوضاع و بررسے شرایط ، حڪم جدیدے در مورد تعدیل مهریه صادر خواهد ڪرد ڪه این حڪم اثرات مثبتے براے زن به همراه دارد . گفتنے است مراجعه زوجه به دادگاه صادر ڪننده حڪم اعسار تنها در زمانے ڪه وضعیت مالے مرد دچار تغییر و تحولات شود ، با صدور حڪم و نظر جدید دادگاه همراه خواهد بود .

🔸 جنبه منفے دادخواست تعدیل اقساط مهریه این است ڪه در برخے مواقع مرد به دلیل بیڪارے ، بیمارے و یا شرایطے از این دست قادر به انجام ڪارے نیست و نمے تواند اقساط تعیین شده مهریه را در تاریخ معین به زن پرداخت ڪند . در این وضعیت مرد می‌تواند با مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست تعدیل در اقساط مهریه ، تقاضاے تعدیل در مهریه دهد ڪه این وضعیت به عنوان جنبه منفے تعدیل مهریه شناخته می‌شود .


🌹🌹🌹🌹🌹🌹