سه حرف قشنگ -اولین حرف‌ها-

شاعر: جواد زهتاب

 

سه حرف قشنگ -اولین حرف‌ها-

که عشق است و زیبا ترین حرف‌ها

به شوق نگاهت غزل پا گرفت

به ذوق تو شد دستچین حرف‌ها

تو گفتی از این حرف‌ها بگذریم

و خامت شدم با همین حرف‌ها

دوباره جنون بود و آن کارها

که خواندی به گوشم از این حرف‌ها

به پایان رسیدیم و بیچاره من!

که می‌ترسم از آخرین حرف‌ها

 

***

حميد درويشي

از شوري چشم اهالي ترس دارم

از مردمان اين حوالي ترس دارم

از خود که گاهي آبم اما گاه آتش

از اين دل حالي به حالي ترس دارم

از اينکه ما مثل دو تا ماهي بچرخيم

در برکه‌هاي بي‌خيالي ترس دارم

هر چند با تو شادمانم لحظه‌ها را

از گريه‌هاي احتمالي ترس دارم

هر چند چون پيچک تو را در بر گرفتم

همواره از آغوش خالي ترس دارم

ما دو درخت در کنار رود هستيم

با اين همه از خشکسالي ترس دارم

از چشم بد بايد تو را زيبا بپوشم

از شوري چشم اهالي ترس دارم

 

سه حرف قشنگ -اولین حرف‌ها-
سه حرف قشنگ -اولین حرف‌ها-
سه حرف قشنگ -اولین حرف‌ها-