ای کـه اخمت به دلــم ریخت غم عالم را

بهمن صباغ زاده :

ای کـه اخمت به دلــم ریخت غم عالم را

خنده ات می بَرَد از سینه دو عالم غم را

برق لب های ِ تو یادآور ِ شاتوت و شراب

چشمه ی اشک ِتو بی قدر کند زمزم را

گاه از آن غنچه فقط زخم زبان می ریزی

گاه  با  بوسه  شفابخش کنـی مرهم را

بسته ای غنچه ی سرخی به شب گیسویت

کــرده ای  بـــاز  رهـــا  خرمــن  ابــریشم  را

"نرگست عربده جوی و لبت افسوس کنان"

با همین هاست کــه دیوانـــه کنـــی آدم را

***

غلامرضا طریقی :

مرا بخوان که حروفم پر از عسل بشود!
 

مرا بخواه که هر قطعه ام غــــزل بشود!

مرا بخوان که پس از این همه "الهه ناز"

دوباره ورد زبانــــــــم "اتل متل" بشود!
 

سیاه چشم! فنا کن سپید را مگذار
 

که محتوای غـــزل نیز مبتذل بشود!
 

هـزار وعده بـه من داده ای بگــو چـــه کنم؟
 

که دست کم یکی از وعده ها عمل بشود؟!
 

قسم به عشق! به فتوای دل گناهی نیست
 

اگـــر بــــه دست تـــــو نامحرمی بغل بشود!
 

بیــــــا و مسئله هـــا را ز راه دل حل کن
 

که در تمام جهان این سخن مثل بشود:
 

اساس علم ریاضی به باد خواهد رفت
 

اگر که مسئله ها عاشقانه حل بشود!

ای کـه اخمت به دلــم ریخت غم عالم را
ای کـه اخمت به دلــم ریخت غم عالم را
ای کـه اخمت به دلــم ریخت غم عالم را