شیمی برای ضد یخ

 برای تعویض مایع خنک کننده، آن را به طور کامل تخلیه کنید، با آب پر کنید و موتور را روشن کنید تا گرم شود. سیستم را کاملا تخلیه کنید. این کار را تا زمانی تکرار کنید که آب تخلیه شده کاملا شفاف شود.
- محصول باید با آب به نسبت 1 قسمت ایرانول هایپر به 1 قسمت آب (50 درصد حجمی در آب) رقیق شود.

Image for post
Image for post


- این محصول را در سیستم های خنک کننده موتور رقیق نکنید.
- فقط از آب با کیفیت خوب استفاده کنید (آب نباید حاوی مواد جامد، نمک های سختی، سولفات ها یا کلریدها، ASTM D-3306 باشد).
هنگامی که از قبل تحت خطوط راهنمای شرح داده شده در بالا رقیق می شود، الزامات عملکرد مشخصات خنک کننده موتور زیر باید باشد