ز دست دیده و دل هر دو فریاد

ز دست دیده و دل هر دو فریاد

که هر چه دیده بیند دل کند یاد

بسازم خنجری نیشش ز فولاد

زنم بر دیده تا دل گردد آزاد 

باباطاهر در این دو بیت جان کلام را در مورد شناخت انسان گفته است. انسان از نظر باباطاهر ذهن (دیده) و دل است. ذهن و دل دو روی سکه انسان هستند. ذهن و دل تاروپود وجود انسان هستند. مثل معروفی است که می گوید انگلیسی ها در دوره استعمار و استیلای خود بر جهان از این سیاست استفاده می کردند. 

تفرقه بینداز و حکومت کن

در مورد انسان هم همینطور است. اگر انسان بخواهد بر وجود خود مسلط شود باید بین دل و ذهن خود تفرقه بیندازد وگرنه دل و ذهن انسان بهم سازند و بنیاد او را بر خواهند انداخت.