زیباسازی زندگی فقط با نعمت

زیباسازی زندگی با نعمت (ن.ع.م.ت)

ن :  نظم 

ع : عدالت

م : مهربانی

ت : تقوا

ان الله یامر بالعدل و الاحسان 

قرآن مجید

اوصیکم بتقوی الله و نظم امرکم

مولا علی (ع) 

جز عدالت هیچ فرهنگی دگر

در نگیرد در جهان ای بی خبر

دیر گاهی است که بشر درگیر ظلم و بی عدالتی شده و امروز هیچ فردی و هیچ خانواده ای در جهان نیست که از ظلم و ستم سازمانها و دولتها و نظامهای محلی و ملی و جهانی در امان مانده باشد. ظلم و بی عدالتی دردی است که در درون بشر نهادینه شده و در درون سازمانها و نظامهای جهانی خانه کرده است و این درد را درمانی نیست جز با داروی نعمت.

نعمت = نظم+عدالت+مهربانی+تقوا

 نعمت تنها وسیله درمان برای اصلاح فرد و سازمان است. 

امروز اذهان مردم و مدیران سازمان‌ها و دولتها طوری آموزش یافته که رفتارهای ظالمانه و غیراخلاقی خود را و یا قوانین اجتماعی غیرعادلانه مصوب سازمان و دولتها را عین عدالت می دانند. در حالیکه رفتار فردی و روح قوانین آنها مغایر با کرامت انسانی و حقوق حقه انسانهاست. عدالت واقعی را شاید اولین بار قرآن معنا کرده و بعد از آن حضرت علی علیه السلام آن را توضیح فرموده و بیان کرده است. عدالت مهربانی است. عدالت و مهربانی و نظم و تقوا در زندگی چهار ستون استوار و محکم است که بدون حتا یکی از اینها ساختمان عظیم زندگی فرو می ریزد. عدالت و مهربانی و نظم و تقوای الاهی چهار کلمه قدسی است که همه کلمات مقدس دیگر ذیل همین چهار کلمه ارزش و معنا پیدا می کنند. دلهای پاک همه انسانهای شریف در طول تاریخ با این چهار کلمه پیوند خورده و تعالی و ارتقاء یافته است. 

امروز جهان در لهیب آتش بی عدالتی، بی نظمی، بی تقوایی و نامهربانی می سوزد. امروز در هر جای زندگی فردی و اجتماعی که مشکلی وجود دارد یا مشکلی بوجود می آید مستقیمآ مربوط به یک یا چند ستون از این چهار ستون است که سست شده و می تواند زندگی را بکلی ویران سازد. 

امروز کار جهان و جهانیان به جایی رسیده است که دزدی و گدایی علاوه بر شکل فردی بصورت سازمانی و قانونمند هم در جهان باب شده و چهره جهان را بیش از پیش زشت کرده و عده ای بی خبر از همه جا ظاهر زندگی شان را با پول حرام و کثیف بزک می کنند تا کمی زیبا نشان داده شوند. زیبایی ذاتی زندگی بطور جدی مخدوش شده است. 

باید زشتی ها را از چهره زندگی هر چه زودتر برطرف نمود.

هیچ راهی نیست باید اقدامی کنیم

زندگی را با نعمت(ن.ع.م.ت) زیبا کنیم

ن : نظم 

ع : عدالت

م : مهربانی

ت : تقوای الاهی