زندگی چیست و ما از زندگی چه می خواهیم؟ 

زندگی چیست و ما از زندگی چه می خواهیم؟ 

زندگی خلاصه می شود در جامعه و روح جامعه فرهنگ جامعه است. زندگی را و جامعه را ما انسانها ساخته ایم و می سازیم. روح جامعه و روح زندگی برآیند اخلاق و رفتار اجتماعی ما آدمهاست. این فرهنگ ماست و اخلاق و رفتار ماست که زندگی را زنده و فعال نگه می دارد و حال او را خوب یا بد می کند. 

انسانها اگر چه اغلب در پی آنند که از مواهب زندگی و جامعه به نفع خود استفاده کنند ولی اگر به همان اندازه که از جامعه بهره می برند جبران نکنند و به جامعه و زندگی بر نگردانند، جامعه را و زندگی را حفظ نکرده اند و بدهکار جامعه و زندگی می شوند. اگر بیشتر از جامعه استفاده کنند و کمتر جبران کنند به جامعه خیانت کرده اند و از زندگی و همه انسانها دزدی کرده اند. 

بیشتر مردم همینطور الابختکی زندگی می کنند. فقط بلدند از جامعه بکنند و به خودشان اضافه کنند. این خیانت است. خیانت به زندگی و دزدی از جامعه است. 

دزدی از جامعه و خیانت به زندگی، دزدی از خداست. خیانت به خداست. 

فهم زندگی و فهم جامعه و تقویت روح زندگی و ارتقاء فرهنگ جامعه بر هر انسانی لازم و ضروری است. زندگی را باید فهمید. جامعه را باید یاد گرفت. باید آموزش داد. باید دوست داشت و با آن زندگی کرد. برای او باید کار کرد و به او باید خدمت کرد. 

بنظر من زندگی و جامعه همان آخرت است که در ادبیات دینی آمده است. آخرت و معاد چیزی جز جامعه و زندگی نیست. اگر کسی می خواهد برای آخرت کار کند باید برای جامعه و زندگی کار کند. برای زندگی و جامعه ذخیره کند. اگزیستانسیالیسم هم همین است. عرفان اسلامی و ایرانی هم همین است. ادبیات ها و واژه ها با هم فرق می کنند وگرنه مفاهیم انسانی همه یکی هستند. 

دین هم همین را می گوید. ولی بیشتر دینداران فهم دیگری از دین دارند. بعضی از دینداران کارهایی می کنند که عین خیانت به زندگی و جامعه و آخرت است. دیندارانی را می شناسم که بنام دین از زندگی و جامعه و آخرت دزدی می کنند. آنها به عذاب الاهی دچار می شوند یعنی دود دزدی و خیانتشان به چشم خودشان و به چشم زندگی و جامعه می رود. 

زندگی را باید بفهمیم و دریابیم. جامعه را باید مهم بدانیم و به آن احترام بگذاریم. تا می توانیم به آن خدمت کنیم تا ذخیره آخرتمان شود و به ما بازگردد. با اینکار جامعه و زندگی زنده می شود. شاد می شود و انسانها هم لذت بیشتری از زندگی خواهند برد. 

ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحتمک یا ارحم الراحمین

خدایا چنان کن سرانجام کار

تو خشنود باشی و ما رستگار