بیماری اول و داروی پرهیز

بیماری اول و داروی پرهیز

مطالعات و تحقیقات انسان شناسان و روانشناسان نشان می دهد که انسانها قبل از اینکه به بیماری های اجتماعی و سیاسی دچار شوند ابتدا مبتلا به بیماری ذهنی و روانی خاصی می شوند و تا این بیماری را در خود معالجه نکنند از بیماری های اجتماعی و سیاسی رهایی نخواهند یافت. 

این نوع بیماری خوشبختانه از نوعی است که نیاز به داروی خاصی ندارد و با پرهیز و تمرین تدریجاً برطرف می شود. اما متأسفانه فرآیند معالجه آن بسیار سخت و طولانی است بطوریکه به هر بیماری بگویی دست از مقایسه خود با دیگران بردار تا دچار بیماری حسادت نشوی انگار به او گفته ای خودکشی کن. بلافاصله اعتراض می کند و می گوید من نمی توانم چون همه اینکار را می کنند و از معالجه خود منصرف می شود. 

نشان داده شده که گاهی این بیماران بطرف پزشک حمله کرده و او را دیوانه و احمق خطاب کرده اند

انسانها عمومأ از نظر ذهنی و روانی بیمار هستند. بیماری حرص و شهوت بیماری عمومی انسانها است. بیماری شهوت لزوماً اختصاص به شهوت جنسی ندارد و شامل مواردی همچون پول و قدرت و مقام و حتا علم و هنر و ورزش هم میشود. بیماری حرص و شهوت بیماری خطرناکی است که انسانها در قدم اول باید آن را در خود معالجه نمایند و سپس هنگامی که این بیماری کاملاً در آنها برطرف گردید وارد فعالیت های اجتماعی و سیاسی شوند. در غیراینصورت هم خود را از بین می برند و هم به جامعه آسیب وارد خواهند کرد. 

انبیاء گفتند در دل علتی ست 

که از آن در حق‌شناسی آفتی ست 

مولانا