اشعار کوردی ۰۷ زانا کوردستانی

▪دو شعر کوردی از زانا کوردستانی

Image for post
Image for post


(۱)
لەیلاکم 
کە بوو بە پایز
تۆ هەنارەکان بچنەو 
بووم بێرا...
دەمەوەێ شەوگاری درێژی پایز
هاوڕێ بوونی دەسەکانی تۆ بم
هەتا گەیشتن بە بەێانی
هەنار تەنانەت بەڵمەێکە...

▪ برگردان:

لیلای‌من!
پاییز که شد
تو انارها را برایم بچین و بیاور...
می‌خواهم شب‌های دراز پاییزی را
با دستان تو همراه باشم
تا وقتی که صبح می‌شود
گرچه انار فقط یک بهانه‌ست...

______________________

(۲)
داری ئۆمرم،
برینێکی قووڵ لەپێێە
لە دەس تەوری تەنیایی

▪︎برگردان:

زخمی‌ عمیق دارد،
درخت عمر من از
تبر تنهایی!


#زانا_کوردستانی 

 

 

■■■
 

 

▪دو شعر کوردی از زانا کوردستانی


(۱)
لەیلاکم 
کە بوو بە پایز
تۆ هەنارەکان بچنەو 
بووم بێرا...
دەمەوەێ شەوگاری درێژی پایز
هاوڕێ بوونی دەسەکانی تۆ بم
هەتا گەیشتن بە بەێانی
هەنار تەنانەت بەڵمەێکە...

▪ برگردان:

لیلای‌من!
پاییز که شد
تو انارها را برایم بچین و بیاور...
می‌خواهم شب‌های دراز پاییزی را
با دستان تو همراه باشم
تا وقتی که صبح می‌شود
گرچه انار فقط یک بهانه‌ست...

______________________

(۲)
داری ئۆمرم،
برینێکی قووڵ لەپێێە
لە دەس تەوری تەنیایی

▪︎برگردان:

زخمی‌ عمیق دارد،
درخت عمر من از
تبر تنهایی!


#زانا_کوردستانی