سه شعر کوتاه از رها فلاحی

▪سه شعر کوتاه از #رها_فلاحی


(۱)
سیاه، قرمز، سبز،
آبی، بنفش، زرد،
رنگین کمانی در جعبه!.

(۲)
کبوتری در شعرهایم، 
      لانه کرده است!
-- من به پرواز در خواهم آمد...

(۳)
خورشید که سر می‌زند،
ماه 
با
ستارگان چه خوابی می‌بینند؟!


#رها_فلاحی

 

Image for post
Image for post

 

▪سه شعر کوتاه از #رها_فلاحی


(۱)
سیاه، قرمز، سبز،
آبی، بنفش، زرد،
رنگین کمانی در جعبه!.

(۲)
کبوتری در شعرهایم، 
      لانه کرده است!
-- من به پرواز در خواهم آمد...

(۳)
خورشید که سر می‌زند،
ماه 
با
ستارگان چه خوابی می‌بینند؟!


#رها_فلاحی

 

 

 

 

▪سه شعر کوتاه از #رها_فلاحی


(۱)
سیاه، قرمز، سبز،
آبی، بنفش، زرد،
رنگین کمانی در جعبه!.

(۲)
کبوتری در شعرهایم، 
      لانه کرده است!
-- من به پرواز در خواهم آمد...

(۳)
خورشید که سر می‌زند،
ماه 
با
ستارگان چه خوابی می‌بینند؟!


#رها_فلاحی