اشعار کوتاه ۰۲ رها فلاحی

▪سه شعر کوتاه از رها فلاحی

 

(۱)
عروسکم دق کرده
آه از 
یک تنهایی بلند...


(۲)
آسمان ابری‌ست 
و خدا می‌بارد
نم‌نمک 
بر زمین...


(۳)
باران!
بگذار بخوانند،
صدای گنجشک‌ها هم زیباست...
 

#رها_فلاحی
#هاشور

 

 

■■■
 

 

▪سه شعر کوتاه از رها فلاحی

 

(۱)
عروسکم دق کرده
آه از 
یک تنهایی بلند...


(۲)
آسمان ابری‌ست 
و خدا می‌بارد
نم‌نمک 
بر زمین...


(۳)
باران!
بگذار بخوانند،
صدای گنجشک‌ها هم زیباست...
 

#رها_فلاحی
#هاشور

 

 

■■■
 

 

▪سه شعر کوتاه از رها فلاحی

 

(۱)
عروسکم دق کرده
آه از 
یک تنهایی بلند...


(۲)
آسمان ابری‌ست 
و خدا می‌بارد
نم‌نمک 
بر زمین...


(۳)
باران!
بگذار بخوانند،
صدای گنجشک‌ها هم زیباست...
 

#رها_فلاحی
#هاشور