اشعار کوتاه رها فلاحی

▪سه شعر کوتاه از رها فلاحی


(۱)
باران می‌بارد،
خدا،
آرزوی دشت را بر آورده کرد!.


(۲)
اشک‌هایم،
بارانی‌ست یک‌ریز
می‌بارد از بلندای آسمان...


(۳)
سرده سرد است،
اما در کنار تو،
خورشیدی در پیراهن دارم!.


#رها_فلاحی

Image for post
Image for post


(۱)
باران می‌بارد،
خدا،
آرزوی دشت را بر آورده کرد!.


(۲)
اشک‌هایم،
بارانی‌ست یک‌ریز
می‌بارد از بلندای آسمان...


(۳)
سرده سرد است،
اما در کنار تو،
خورشیدی در پیراهن دارم!.


#شاعران رها فلاحی 

 

■□■
 

▪سه شعر کوتاه از رها فلاحی


(۱)
باران می‌بارد،
خدا،
آرزوی دشت را بر آورده کرد!.


(۲)
اشک‌هایم،
بارانی‌ست یک‌ریز
می‌بارد از بلندای آسمان...


(۳)
سرده سرد است،
اما در کنار تو،
خورشیدی در پیراهن دارم!.


#رها_فلاحی