اشعار هاشور ۰۸

《دو شعر کوتاه از رها فلاحی》

 

(۱)
به آسمان‌ها؛
پرواز خواهم کرد-
برای رسیدن به تو...
                                ***
اگر خیالم پَر بگشاید!


____________________


(۲) 
دلتنگی‌هایم را
از من بگیر!
                             ***
آمدنت را،
به من پس بده...


#رها_فلاحی 

 

 

《دو شعر کوتاه از رها فلاحی》

 

(۱)
به آسمان‌ها؛
پرواز خواهم کرد-
برای رسیدن به تو...
                                ***
اگر خیالم پَر بگشاید!


____________________


(۲) 
دلتنگی‌هایم را
از من بگیر!
                             ***
آمدنت را،
به من پس بده...


#رها_فلاحی

#هاشور

#شعر #شاعران بروجرد 

#شاعران 

#شعرفارسی

《دو شعر کوتاه از رها فلاحی》

 

(۱)
به آسمان‌ها؛
پرواز خواهم کرد-
برای رسیدن به تو...
                                ***
اگر خیالم پَر بگشاید!


____________________


(۲) 
دلتنگی‌هایم را
از من بگیر!
                             ***
آمدنت را،
به من پس بده...


#رها_فلاحی