اثرات متغیرهای قیمت طلا 18 بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

Image for post
Image for post

در این حالت خریداران آمریکایی برای خرید هر اونس طلا ۱۵۹۴ دلار می بپردازند در مقابل اروپاییها نیز ۱۲۲۳ (1434) یورو بابت خرید و فروش هر اونس طلا رد و بدل می کنند.حال به هر دلیل ارزش برابری یورو به دلار از ۳۰۳/۱ دلار به ۴/۱ افزایش یابد.یعنی برای هر یک یورو یک دلار و چهار سنت قیمت هر گرم طلای 18 عیار پرداخت شود. تورم بخش مهمی از نرخ بهره اسمی است و افزایش در نرخهای بهره اسمی باعث افزایش نرخ تنزیل خواهد شد که منجر به کاهش ارزش فعلی جریان نقدی میشود و بنابراین گاهی گفته میشود که افزایش در تورم با قیمت سهام رابطه منفی دارند. در سطح پذیرفته شده است و این متغیر با یک بار تفاضلگیری مانا شده قیمت طلای 18عیاردربازارامروزتهران لحظه ای امروز است. به منظور همواره سازی خط سیر تصادفی دادهای اولیه مدل به جهت استفاده در مدل (1و1)GM؛ این دادهها تحت عملکرد اپراتورAGO(Accumulating Generation Operation) اپراتور جمع کننده قرار میگیرند (دنگ، 1989، کایکان،2010: 1784). در واقع مهمترین و عمومیترین رویه در روند تولید دنباله خاکستری را میتوان اپراتور AGO دانست (شانگ میو،2013: 357). به عبارت بهتر این اپراتور الگوی نظم درونی دادهها ویا روند سری دادهها را نمایان میکند (ون و همکاران، 2009). را به عنوان دنباله اصلی دادهها در نظر گرفته میشود .

در اين مقاله با استفاده از آمار هفتگي دوره 1995 تا 2012 در چارچوب يک الگوي VAR-ABEKK-in-mean ارتباط تلاطم بازدهي سه بازار ارز (ارزش دلار آمريکا در مقابل يورو)، طلا و نفت مورد برآورد قرار مي گيرد. پايداري روند افزايش قيمت نفت در دهه اخير، باعث به وجود آمدن ارتباط مهمي بين بازدهي و تقويت انتقال تلاطم بين سه بازار فوق الذکر شده است. در این شرایط تنها راه چاره آن است که برای دست یافتن به متغیرهای پایا، تفاضل هر متغیر در رگسیون مورد استفاده قرار داد، لیکن تفاضل گیری ممکن است باعث از دست رفتن اطلاعات مفیدی که در مقادیر سطح متغیرها وجود دارد گردد، لذا بایستی روش دیگری برای ورود متغیرها به مدل پیدا کرد. بهعبارتدیگر میتوان گفت که در این بازارها علّیت گرنجری بلندمدت از بازار آتی بر بازار نقدی وجود دارد. اگر نرخ ارز به یک دارایی جذاب نسبت به سایر دارایی­ها تبدیل شود، گاهی اوقات افراد برای دستیابی به مطلوبیت بیشتر و سودآوری بیشتر، اقدام به فروش دارایی­هایی از جمله مسکن، طلا و نقره و خرید ارز بیشتر می­کنند این امر موجب ایجاد تکانه و نوسانات در هر سه طرف بازار فلزات و سهام و ارز می­شود (اسلاملوئیان و زارع، ۱۳۸۵). لذا میتوان تعبیر کرد که درآمد سرانه ، نرخ تورم انتظاری و درصد باسوادی دارای تاثیرات متداوم و دائمی تری نسبت به جمعیت هستند.

بر اين اساس در تحقيق حاضر با استفاده از ترکيب مدل هاي TVP-VAR و PLS در نرم افزار متلب و XLSTAT در بازه زماني 1-1377 تا 6-1392 (ماهيانه) با استفاده از متغيرهاي حقيقي (توليدات صنعتي، سرمايه گذاري بخش حقيقي در مسکن، رشد اقتصادي، سهم مخارج دولت به GDP و نرخ رشد صادرات غير نفتي) و متغيرهاي پولي (تورم، عرضه پول، نرخ ارز، درآمدهاي نفت و قيمت داخلي طلا) بر بازدهي سهام اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. نتایج آمار توصیفی متغیرهای تحقیق نشان میدهد که میانگین شاخص نرخ رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه حدود 03/0 است. شکل­های 5 و 6 مدل ساختاری لیندسی(۲۰۰۵) و دیلارد و شن(۲۰۰۵) را نشان قیمت طلای 18عیاردربازارامروزتهران لحظه ای - https://talakar.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-18-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1/ - می­دهد. اگر واکنشروانی بدون این مدلها در نظر گرفته شود؛ مدل ساختاری برازش پائینی دارد که نشاندهندهی فقدان حمایت دادههای تجربی از مدل است و بنابراین نظریه در این شکل حمایت تجربی لازم را دارا نیست. همچنین در دوره مورد بررسی پدیده موسوم به اثرات اهرمی در بازار سکه ایران مشاهده گردید به این مفهوم که اخبار خوب منجر به نوسانات آتی بیشتری نسبت به اخبار بد با اندازه برابر در بازار سکه ایران میشوند.

همچنین نتایج نشان میدهد بحران مالی جهانی نسبت به بحران مالی آسیا بر افزایش همبستگی شرطی بین شاخصهای سهام اثر ماندگارتری داشته است. در برخی منابع ظّن یکی از منابع اماره قضایی معرفی شده است.4 به این ترتیب که هر گاه دادرس نسبت به موضوعی ظن پیدا کرد، میتواند به اماره قضایی استناد کند. همچنین اثر تغییرات ریسک مبنا بر این قیمتها تأیید شد و مشخص گردید که میزان موجودی نفت خام با یک دوره، اثر منفی بر تغییرهای قیمت نفت خام دارد. سکه در صورتی که از مقاومت ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان عبور کند، حتی با فشار تقاضای بیشتری مواجه قیمت طلای 18 عیار خواهد شد. قیمت سکه که روز چهارشنبه به ۱۲ میلیون تومان رسیده بود، امروز(پنجشنبه) ۱۱ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان مبادله شد. با توجه به جايگاه و ويژگي بازار نفت در دنيا و اثر سرريز آن روي تلاطم ساير بازارها، اين مطالعه اثر تلاطم بازار نفت را روي بازارهاي طلا و ارز بررسي مي نمايد. دانش سکه­شناسی اطلاعات عمدهای را از وضعیت قلمرو حکومت یونانی باختر در آسیای مرکزی ارائه میدهد و در حقیقت، بایستی گفت که محقق یا پژوهشگر می­تواند با مطالعة سکه­ها، امکان بازسازی رئوس کلی تحولات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و دینی این حوزه را فراهم کند.

 

https://talakar.com/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C-18-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1/

 

https://doplo33.blogsky.com/1400/08/20/post-13/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d8%8c-%d8%b9%d9%85%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87%d8%a7

https://sdolar33.blogsky.com/1400/08/20/post-12/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b5%d8%b1%d9%81-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1

https://sana44.blogsky.com/1400/08/20/post-12/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c

https://mihantala.blogsky.com/1400/08/20/post-12/%d9%85%d8%af%d9%84-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%ae%d8%a7%da%a9%d8%b3%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa

https://diran.blogsky.com/1400/08/20/post-12/%d9%85%d8%af%d9%84-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4-%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c-%da%a9%d8%b1%d8%af%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7

https://sartala2.blogsky.com/1400/08/20/post-12/%d8%b5%d9%86%d8%af%d9%88%d9%82%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87%da%af%d8%b0%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%b7%d9%84%d8%a7%d8%9b-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%af%d9%87%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%d8%a2%d9%86%d9%87%d8%a7

https://shaghayegh32.blogsky.com/1400/08/20/post-11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d8%a8%d8%b1-%d8%b9%d9%85%d9%84%da%a9%d8%b1%d8%af-%d8%b3%d9%88%d8%af%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c

https://ewryww.blogsky.com/1400/08/20/post-11/%d8%aa%d8%a7%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d9%86%d8%b1%d8%ae-%d8%a7%d8%b1%d8%b2-%d9%88-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%a8%d8%b1-%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87

https://saiid2ss.blogsky.com/1400/08/20/post-11/%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%82%d8%af%db%8c-%d9%88-%d8%a2%d8%aa%db%8c-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86

https://soloon.blogsky.com/1400/08/20/post-11/%d9%86%d9%82%d8%b4-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%b7%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%85%da%a9%d9%80%d9%80%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%84-%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86

http://eerraan.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747336

http://jahandd.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747337

http://nargggg.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747338

http://asdqwe34.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747339

http://arezz33.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747340

http://marey33.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747341

http://niosss34.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747342

http://aaadd44.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747343

http://siasatdoor.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747344

http://345q345q.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747345

http://vctalaa.tebyan.net/post.aspx?PostID=1585763

http://alojjh.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747209

http://ozzz3.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747210

http://ayartala.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747211

http://drgdd.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747213

https://sddor.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747214

http://nhikjh.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747215

http://bazartala.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747216

http://sdarer.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747217

http://druon.tebyan.net/post.aspx?PostID=1747219