حیات وحش یکی از ضربان‌های حیات بشر

طی 68اُمین جلسه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 20 دسامبر 2013، این مجمع 3 مارس را به عنوان روز حیات وحش جهانی اعلام کرد. پاسداشت این روز برای افزایش آگاهی ملل از وضعیت حیوانات و گیاهان وحشی جهان و نقش آن‌ها در زندگی بشر هر ساله برگزار می‌گردد.

پیشینه این انتخاب به روز امضای کنوانسیون تجارت بین‌المللی گونه‌های جانوری و گیاهان در معرض خطر (CITES) در سال 1973 برمی‌گردد. قطعنامه‌ی سال ۲۰۱۳، دبیرخانه‌ی CITES را به عنوان تسهیل‌کننده‌ای برای رعایت و نظارت جهانی بر عملکرد کشورها در این روز ویژه در تقویم سازمان ملل تعیین کرد. با این تمهیدات، روز جهانی حیات وحش، اکنون به مهمترین رویداد جهانی سالانه اختصاص یافته به حیات وحش تبدیل شده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2013، 3 مارس را به عنوان روز حیات وحش جهانی اعلام کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2013، 3 مارس را به عنوان روز حیات وحش جهانی اعلام کرد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 2013، 3 مارس را به عنوان روز حیات وحش جهانی اعلام کرد.

روز جهانی حیات وحش سال ۲۰۲۱

روز جهانی حیات وحش در سال 2021 با عنوان «جنگل‌ها و معیشت‌ها: پایداری مردم و سیاره» برگزار می‌شود و به عنوان راهی برای برجسته کردن نقش اصلی جنگل‌ها، گونه‌های جنگلی و خدمات اکوسیستم‌ها در تأمین معاش صدها میلیون نفر در سراسر جهان است؛ به ویژه، جوامع بومی و محلی که ارتباط تاریخی با مناطق جنگلی و مجاور جنگل دارند. این اقدامات با اهداف مندرج در موارد 1، 12، 13 و 15 برنامه توسعه‌ی پایدار سازمان ملل متحد و تعهدات گسترده آن در زمینه کاهش فقر، اطمینان از استفاده پایدار از منابع و حفاظت از سرزمین‌های حیاتی، همسو است.

شعار روز جهانی حیات وحش در سال 2021، «جنگل‌ها و معیشت‌ها: پایداری مردم و سیاره» است.
شعار روز جهانی حیات وحش در سال 2021، «جنگل‌ها و معیشت‌ها: پایداری مردم و سیاره» است.
شعار روز جهانی حیات وحش در سال 2021، «جنگل‌ها و معیشت‌ها: پایداری مردم و سیاره» است.

رابطه‌ی معاش بشر و حیات وحش

بین 200 تا 350 میلیون نفر در مناطق جنگلی دنیا یا در مجاورت آن‌ها زندگی می‌كنند و با تكیه بر زیست‌بوم جنگل و گونه‌های درون آن، معاش و اساسی‌ترین نیازهای خود از جمله غذا، سرپناه، انرژی و داروها را تأمین می‌كنند.

مردم بومی و جوامع محلی نماینده‌ی رابطه‌ی همزیستی بین انسان و جنگل، گونه‌های حیات وحش ساکن جنگل و اکوسیستم آن هستند. تقریباً 28 درصد از سطح زمین در حال حاضر توسط مردم بومی (از جمله برخی از سالم‌ترین زیست‌بوم‌های جنگلی کره زمین)، مدیریت می‌شود. این فضاها نه تنها در رفاه اقتصادی و شخصی آن‌ها، بلکه در هویت فرهنگی آن‌ها نیز مهم و مؤثر است.

جنگل‌ها، گونه‌های جنگلی و معیشتی که به آن‌ها بستگی دارد در حال حاضر خود را در تلاقی بحران‌های سیاره‌ای متعددی روبرو است: از تغییرهای اقلیمی گرفته تا از دست دادن تنوع زیستی و اثرات بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی همه‌گیری بیماری کرونا (COVID-19).

در تاریخ 3 مارس 2021، روز جهانی حیات وحش به دنبال ارتقای مدل‌ها و شیوه‌های مدیریت حیات وحش جنگل و امرار معاش از جنگل است. افزایش هم‌زیستی انسان و حفاظت طولانی مدت از جنگل‌ها، گونه‌های جنگلی، جانوران وحشی، گیاهان و زیست‌بوم‌های آن‌ها، باعث حفظ و ارتقای شیوه‌ها و دانش‌های سنتی ارزشمندی است که به ایجاد یک رابطه پایدارتر با این سامانه‌های طبیعی و در نهایت به یک هماهنگی در حیات سیاره‌ی زمین کمک می‌کند.

روز جهانی حیات وحش به دنبال ارتقای مدل‌ها و شیوه‌های مدیریت حیات وحش جنگل و امرار معاش از جنگل است.
روز جهانی حیات وحش به دنبال ارتقای مدل‌ها و شیوه‌های مدیریت حیات وحش جنگل و امرار معاش از جنگل است.
روز جهانی حیات وحش به دنبال ارتقای مدل‌ها و شیوه‌های مدیریت حیات وحش جنگل و امرار معاش از جنگل است.

از ما چه کمکی بر می‌آید؟

اگر کارمند یا معلم هستید، روز جهانی حیات وحش را به صورت مجازی یا حضوری با خود به کلاس یا اداره بیاورید و در مورد جنگل‌ها، حیات‌وحش جنگل‌ها و جوامع جنگلی با همکاران، معلمان، سایر دانش‌آموزان یا مربیان صحبت کنید.

جوانان رهبران آینده‌ی حفظ حیات وحش هستند و باید از علاقه و مشارکت آن‌ها استقبال کرد.
جوانان رهبران آینده‌ی حفظ حیات وحش هستند و باید از علاقه و مشارکت آن‌ها استقبال کرد.
 جوانان رهبران آینده‌ی حفظ حیات وحش هستند و باید از علاقه و مشارکت آن‌ها استقبال کرد.

میراثی برای نسل آینده ...

 سیاره‌ای پر رونق با زیست‌بوم‌های جنگلی سالم که می تواند معیشت جوامع نزدیک به آن‌ها و فراتر از آن را حفظ کند و حیات وحشی سرزنده که در آن پرسه می‌زند، تابلویی زیبا و دیدنی از هماهنگی همه‌ی موجوداتی است که بر روی آن با یکدیگر زندگی می‌کنند. باید از امروز برای حفظ آن‌چه که بر جای مانده و جبران اشتباهاتی که در گذشته رخ داده است دست به کار شد؛ صدماتی که در سالیان متمادی بر پیکر این سیاره و حیات گیاهی و جانوری آن وارد آمده است، به خودی خود ترمیم نمی‌یابد. از امروز،‌ نقشی بر عهده همه‌ی انسان‌هاست و آن بر جای گذاشتن «میراثی ارزشمند برای نسل آینده بشریت» است.