باد صبا

             در ادبیات فارسی، بادها اسامی گوناگونی دارند، معروف­ترین آنها باد«صبا» است. این باد از سمت شمال به‌ سمت جنوب می‌وزد، به‌ویژه در گرگ ‌و‌ میش سحر می‌توان آن را حس کرد. اگر رو به قبله بایستیم، بادی که از پشت سر می‌وزد باد صباست. اسم­ های دیگر آن عبارتند از باد بهاری، نسیم سحر، باد نوروزی و ...باد صبا مشک فشان است و باعث شکوفایی گل­ها و طبیعت شده و عالم پیر را جوان می‌کند.

نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد          عالم پیر دگر باره جوان خواهد شد

                                                                                                                                       حافظ

لاجرم آنجا که صبا تاخته                 لشکرعنبر علم انداخته

                                                                نظامی