شکافتن دریا

حضرت موسى(ع) پس از تبلیغ و دعوت فرعون و قبطیان با ارائه معجزات گوناگون و عدم پذیرش آنها، مأمور ‏شد كه نیمه­شب با بنى­اسرائیل از مصر كوچ كنند. بنی­اسرائیل شبانه حركت کردند، فرعون نیز با هزاران سوار نظام به دنبال آنان حركت كرد. بنى­اسرائیل به دریا رسیدند و آل فرعون نیز به دستور فرعون، به دنبال آنان به راه خود ادامه دادند؛ بنی­اسرائیل محاصره شده بین دریا و لشگر نیرومند فرعون از اینکه همراه حضرت موسی(ع) هر روز مورد آزار فرعونیان قرار می­گیرند، ابراز ناراحتی کردند. فرمان الهی نازل شد: «فَأَوْحَینا إِلى‏ مُوسى‏ أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِیمِ؛ پس به موسى وحى كردیم، عصایت را به دریا زن، دریا از هم شكافته شد و هر بخشى همچون كوه عظیمى بود.»(شعراء، آیه63)

دریا از هم شكافته شد و بنى­اسرائیل رد شدند؛ وقتى كه فرعون و یارانش وارد دریا گردیدند، دریا متلاطم شد و فرعونیان را غرق كرد. اجساد لشكر فرعون روى آب قرار گرفت و بنى­اسرائیل آنها را با چشم خود دیدند. بدین صورت حضرت موسی(ع) قوم بنی­اسرائیل را از طریق شکافتن دریا از مصر خارج نمود.