50 ویژگی افراد موفق

Image for post
Image for post


 

تمامی افراد موفق جهان؛ به نوعی در رفتار با هم مشترک هستند.لطفا سر فرصت کافی و با دقت ؛ نکات ذیل را بخوانید و در مقایسه با خودتان ؛ به هر موضوع یک امتیاز دهید

برترین ها: تمامی افراد موفق جهان؛ به نوعی در رفتار با هم مشترک هستند. شما گاهی فکر می‌کنید که مثلا اخلاق این شخص چقدر شبیه خودم و یا فلان شخص است.


 

لطفا سر فرصت کافی و با دقت ؛ نکات ذیل را بخوانید و در مقایسه با خودتان ؛ به هر موضوع یک امتیاز دهید:


 

Image for post
Image for post

1-  بخداوند ایمان دارند و معتقدند که ایمان مبنای همه اعجازهاست و پادزهر شکست، و در همه حال شاکر خداوند هستند.


 

2- دارای اهداف مشخص هستند.


 

3- همیشه در پی فرصت های مناسب هستند.


 

4- دارای روحیه مداومت و پشتکار هستند.


 

5-  در اثر بروز مشکلات متوقف نمیشوند.


 

6-  با متخصص مشورت مینمایند.


 

7- تسلیم مشکلات نمیشوند و سخت کوش هستند.


 

8- در مقابل جواب نه ، تسلیم نمی شوند.


 

9- از غیر ممکن حرف نمی زنند.


 

10-  می دانند که چه می خواهند.


 

11- حاکم بر سرنوشت خود هستند.


 

12- محدودیت های ذهنشان را ؛ معیار سنجش نمیدانند.


 

13- دارای اشتیاق سوزان جهت رسیدن به هدف هستند.


 

14- در پی رسیدن به هدف خود ؛ راه بازگشتی را قرار نمیدهند ؛ شاید راه را عوض کنند ولی هدف را هرگز.


 

15- به رویا های خود جامه عمل میپوشانند ؛ و اجازه بی احترامی را نمیدهند.


 

16- به گفته های بیجای  این و آن آنچنان توجه نمیکنند.


 

17-   در لحظات بحرانی ، بدنبال نقطه عطف موفقیت هستند.


 

18-    ذهنشان در شرایط باور است.


 

19-    خوب گوش میدهند و راهکارهای مناسب را پیدا میکنند.


 

20-    عقیده دارند که « هرگز » زمان طولانی نبست.


 

21-    معتقد هستند که با ایمان به خود ؛ هرشخصی از ذلت به قدرت میرسد.


 

22-    عوامل ناخوشایند را از ذهن خود دور نگه میدارند.


 

23-    از نیروی دیگران نیز استفاده میکنند ؛ با شرایط منصفانه.


 

24-   دیگران را تشویق میکنند و مورد احترام و عشق و محبت و تقدیر و یاری ؛ قرار میدهند.


 

25- از حسادت و خود خواهی به دور هستند.


 

26-از اظهار نظر خود ؛ ترسی ندارند.


 

27-   عاشق رشد و اوج هستند.

 

28- پیروز میشوند چون باور دارند.


 

29-   اشخاصی با احساس و هیجانی هستند که خوب خود را کنترل میکنند.


 

30-  معتقد هستند در قبال هیچ ، نصیب هیچ است.


 

31- در ابتدای کار حساب میکنند که : آیا پاداش کار به تلاشش می ارزد ؟.


 

32- ریسک میکنند و منتظر برنامه قطعی و 100% نیستند و زیاد به استدلال اعتماد نمیکنند و معتقد هستند که ذهن نیمه هشیارشان ؛ نقشه را طراحی میکند.


 

33- ارباب خویشتن هستند و مسلط بر خود.


 

34- معتقدند که تمامی افراد موفق و قهرمانان جهان ؛ روزی شکست خورده بودند.


 

35- میدانند که جواب سوالات خود را از کجا تهیه کنند.


 

36-میتوانند یک گروه متخصص مورد نیاز را دور هم جمع کنند.


 

37-موفقیت را یک عادت میدانند.


 

38-با کسانی همکاری میکنند که با سختی ها کنار نمی آیند.


 

39- ذهن خود را ماهیچه میدانند و مانند یک ورزشکار تمرین میکنند تا قوی تر شوند.


 

40- با اراده راههای محال را پیدا میکنند.


 

41- خواسته شان را با تمام و جود به خود و دیگران و خداوند میگویند.


 

42- در مقابل انتقادها و سرزنش ها صبور هستند و هدفشان برایشان مهم است.


 

43-در برابر شکستها ی موقتی ؛ میگویند این راه اشتباه بود و راه دیگر را امتحان میکنند.


 

44- معتقد هستند که رهبر خوب ؛ قبلا پیرو خوبی بوده است.


 

45- شجاعتشان موقتی نیست و ادامه دار است.


 

46 خویشتن را براحتی کنترل میکنند.


 

47-احساس انصاف و عدالت در درون آنهاست.


 

48- در تصمیم گیری های خود ؛ قاطع هستند.


 

49-دارای برنامه قبلی و عملی هستند.


 

50- همیشه از دیگران فعال تر هستند