4 کلید برای رسیدن به موفقیت در زندگی


 

موفقیت با تعیین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت

مرکز و منشاء تمام قدرت و پیروزی ها در وجود خود ما است کسانی که بدنبال هدف خود هستند و به زندگی با دید مثبت نگاه می کنند و نا امیدی را به ذهن و وجود خود راه نمی دهند نگاه فعالی به زندگی دارند و خواهان کار کوشش و تلاش هستند و برای همه کارهایشان برنامه دارند انسان موفق زمام امور و زمان را بدست