گربه ناصرالدین شاه ( ببری خان ) ؛ قدرتمند و ملوس!

 

ببری خان اسم پلنگ یا ببری عظیم و ترسناک نیست. اسم خان بزرگ و قدرتمندی نیز نبوده است  ببری خان گربه ای بود مثل همه گربه های ایرانی با شکل و قیافه ای ملوس اما بسیار خوش شانس!اما ببری خان، گربه ناصرالدین شاه بود.