کتاب نقش پدر در تربیت فرزند از ویلیام سیرز

فروشگاه فایل فروشگاه کتاب سروش

کتاب نقش پدر در تربیت فرزند از ویلیام سیرز

 

 

کتاب نقش پدر در تربیت فرزند از ویلیام سیرز

Image for post
Image for post

 

 

توضیحات محصول

 

کتاب نقش پدر در تربیت فرزند

طی سالهای اخیر، نقش پدر در مراقبت و تربیت کودک دستخوش تغییر شده و بهبود یافته است. همچنان که زنان، به میل خویش یا به ضرورت، بیش از پیش در کسب درآمد خانواده سهیم م یشوند، پدران نیز لزوماً باید در امر مراقبت از کودک شرکت کنند. این نقشی است که پدران به آن تمایل دارند، ولی برای انجام آن با مشکلاتی روبرو هستند. درونمایه اصلی این کتاب، تأکید بر روابط و مناسبات پدر با فرزند است که از روابط مادر مهمتر نیست؛ بلکه با آن متفاوت است و همین اختلاف در نهایت برای کودک مفید واقع میشود.
قرنهاست که تلاش پدران در تربیت کودکانشان به این شکل نمود پیدا کرده است که اگرچه آنها نیت خیر داشت هاند ولی در عمل چندان موفق نبود هاند. پدرها فقط به عنوان جایگزینی برای مادران مطرح نیستند، بلکه نقش خاصی در رشد و شکوفایی کودک دارند.