کتاب سفرنامه تحف اهل بخارا

توضیحات: دکتر محمد اسدیان می گوید :این کتاب مستطاب که به زبان فارسی و به لهجه ی شیرین بخارائی تحریر یافته است در تعطیلات نوروز ۱۳۵۶ در کتابخانه ی دانشگاه پرینستون ایالات نیوجرزی امریکا به ارشاد و پایمردی عزیزان دانشمندم دکتر شفیعی کدکنی و دکتر محمد استعلامی که در آنجا سرگرم مطالعات علمی خود بودند به دستم افتاد که سپاس فراوان از آنان دارم. 

سفرنامه ی میرزا سراج از لحاظ فنی نگارش ارزش چندانی ندارد و درخور اعتنا نیست خود او نیز ادعای نویسندگی ندارد و جای جای خواهان چشم پوشی خوانندگان از خطاهای خویش است. اما آنچه از لحاظ زبان فارسی امروزه شایسته بررسی است پی بردن به گوشه و کنارهای لهجه شیرین بخارائی و شیوه ساختن جملات و کاربرد برخی از نکات دستوری است که ظاهرا از آغاز رواج زبان دری تا سالهای اخیر در حوزه ماوراء النهر متداول بوده و در سراسر سفرنامه میرزا سراج نمونه های بسیاری از آن که برای ما لطف و تازگی فراوانی دارد آمده است. با اینکه نگارنده نظر به اطاله کلامی که در این مقاله گریبانگیر او شده است خود را ناگزیر می بیند که اختصاصات لهجه فارسی بخارایی و نکات ادبی و رسم الخط سفرنامه میرزا سراج را در مقاله جداگانه ای تقدیم خوانندگان گرامی نماید، معهذا مناسب دیده است که پیشاپیش به آوردن چند نمونه از واژه ها و اصطلاحات خاص بخارایی مندرج در این سفرنامه مبادرت ورزد و تفصیل آن را به بعد موکول کند.