پاییز را نمیتوان تنهایی تاب آورد، پاییز فصل بهانه گیری دلهاست


 

 

 

Image for post
Image for post

پاییز را نمیتوان تنهایی تاب آورد، پاییز فصل بهانه گیر دلتنگیست، بی تو پاییز سخت است ،
من همه ی پاییز های عمرم را عاشق بوده ام و این پاییز هم به دنبال عشق میگردم،
من...
از دست پاییز که تنهایی را به رخم میکشد 
از دست پاییز های پی در پی که پیر نمی شوند و پیر می کنند 
از دست عربده های مست باد که برگها را به خش خش و خنده وا می دارند 
از دست دوری دستهای تو 
از دست تو که دست به دست پاییز داده ای تا مرا جاری کنی به تو پناه می آورم.
من تمام طول پاییز دستهایم را پنهان می کنم تا از طعنه های تلخ عصرهای ابری در امان بمانم هر چند هیچ زمان دلم در امان نمی ماند 
من پشت پاییز پنهان شده ام
،،،پیدایم کن