منشا انرژی خورشید و سایر ستارگان چه 

می باشد ؟ - بمب اتم و بمب هیدروژنی چه تفاوتی دارند ؟

 

 

خورشید به عنوان یک ستاره و نزدیک ترین ستاره به زمین گرمای مورد نیاز بشر را تامین می کند , ستاره هایی وجود دارند که بسیار بزرگتر از خورشید هستند و بسیار چگالتر از خورشید , چگالی متوسط خورشید مقداری از چگالی آب بیشتر است , ستاره گیرنده عنان قطری معادل با 2300 برابر قطر خورشید دارد و شعاع خورشید حدود 700 هزار کیلومتر است در حالی که شعاع زمین تقریبا 6400 کیلومتر می باشد . برای منشا انرزی خورشید دو طریق وجود دارد یا از طریق شکافت هسته ای و یا از طریق هم جوشی هسته ای

شکافت هسته ای همان روش در بمب اتمی است که هسته به دو یا چند قطعه و یا بیشتر خرد می شود از هسته اتم هایی که این حالت را دارد می توان به هسته اتم اورانیوم و پلوتونیوم اشاره کرد هنگامی که یک هسته اتم اورانیوم یا پلوتونیوم شکافته می شود انرژی آزاد شده از آن حدود 10 میلیون برابر یک اتم در انفجار تی ان تی است .در اثر انفجار هسته اورانیوم 235 , دو قطعه شده که هسته موادی نظیر باریوم یا کریپتون را بوجود می آورد علاوه بر این نوترونهایی هم از این شکافت حاصل می شود این نوترونها عامل انفجار در مرحله بعد می باشند و نوترونهای بیشتر تولید می کنند و زنجیروار این فعالیت که با تولید انرژی همراه است اتفاق می افتد و این اساس کار بمب اتم است .

اما با مطالعاتی که صورت گرفته مقدار اورانیوم مثلا در یک ستاره مثل خورشید نسبت یک ده بیلیونیوم را دارد , یعنی مقدار بسیار ناچیز , پس روی اورانیوم نمیشود حساب باز کرد , شاید عناصر دیگری به طریق شکافتن این کار را انجام دهند مثلا هیدروژن که فراوانترین عنصر در ستار ه ها هست ! اما ما میدانیم که لا اقل تا امروز شکافت برای هیدروژن با داشتن یک پروتون منفرد تقریبا غیر ممکن است . پس شکافت هسته ای در ستاره ها منتفی است باید دنبال روش دیگری باشیم .


 

در بمب های هیدروژنی از هم جوشی چهار هسته هیدروزن و تشکیل یک هسته هلیوم و آزاد شدن انرژی استفاده می کنند و این همان روش برای تولید گرما در خورشید است چرا که ستارگان دارای مقدار زیادی هیدروژن می باشند , هسته هیدروژن یک پروتون دارد اما هسته هلیوم دو تا پروتون و دوتا نوترون دارد . در اصل چهار هسته هیدروژن با هم تشکیل یک هلیوم میدهند که جرم هسته هلیوم از مجموع چهار هیدروژن کمتر است . و این مقدار حدود هفت دهم( 7/ درصد جرم چهار هسته هیدروزن)  می باشد .یعنی جرمی ناپدید شده ؟ خیر , این جرم ظبق محاسبات انیشتین به انرژی تبدیل می شود E=MC2   , به جای M  جرم ناپدید شده ( اختلاف جرم ) را قرار میدیم و به جای C  سرعت نور


 

پس تا به امروز مشخص شده در ستارگانی مثل خورشید گرمای تولید شده حاصل هم جوشی هسته ای است تا شکافت هسته ای .