قسمتی از کتاب راز بزرگ اثر مارک ویکتور هانسن

 

Image for post
Image for post

جهان با اندیشه خلق شده است. کل جهان در پاسخ به آنچه که فکر می‌کنیم، خودش را سازماندهی می‌کند. تکانه‌های انرژی فکر که محیط پیرامون‌مان را تحت تأثیر قرار می‌دهند، ما را تبدیل به آهنرباهایی می‌کنند که هر چیزی را که احتیاج داریم، می‌خواهیم و یا آرزوی داشتن‌اش را داریم به طرف مدار نفوذمان جذب می‌کند. با استفاده از قوانین قدرتِ فکر، می‌توانیم خود را به آهنربای پول، آهنربای تجارت، آهنربای اختراع و نوآوری یا هر نوع دیگری از آهنربا تبدیل کنیم. گروه مغز متفکر، گروهی است که گرد هم آمده تا برای شما آن چیزی را بخواهد که برای خود آرزو دارید. با داشتن گروهی که گرد هم آمده و همه آرزوهای یکسانی دارند، آهنربای جذب ِ انسان به مرحله‌ی معنوی‌اش می‌رسد و رشد می‌کند. درست همان‌طوری که وجود الکترون‌های همتراز، کشش یک فرومغناطیس را در سطح فیزیکی افزایش می‌دهد، بنابراین بودن افرادِ هم‌سطح، کشش آهنربای انسانی را تا سطح معنوی افزایش می‌دهد. برای افرادی با دید مذهبی، دعای انفرادی به دعای گروهی مبدل می‌شود. مغز متفکر مبتنی بر فهم درستی از واقعیت است. محدودیت همیشه یک خیال واهی است، فقط احتمال است که واقعیت دارد.