شاه بابای عاشق و هوسباز به روایت تاج السلطنه دختر ناصرالدین شاه

«خانم باشی» سوگلی شاه و خواهرش!
ماجرای این عشق آتشین و پر از دردسر و خرج برای ناصرالدین شاه از زمانی آغاز می‌شود که دل هوس‌باز شاه قاجار متوجه خواهر زنش، دختری دوازده ساله به نام «ماه رخسار» می‌شود. خواهر این دختر زیبا، که سوگلی شاه بود همان « فاطمه سلطان» محبوبه شاه، خانم باشی د