سفری به دور ایران

Image for post
Image for post

 

نویسنده: کنتس مادفون روزن
مترجم: علی محمدی عبادی
ناشر: پاژنگ
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 340
 

داس‍ت‍ان‌ گ‍ش‍ت‌ و گ‍ذاری‌ در داخ‍ل‌ ایران‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍ج‍رب‍ه‌ ه‍ا و م‍خ‍اطره‌ ه‍ایش‌

سفرنامه‌ها اغلب حاوی مطالب بسیار جالبی هستند که ذهنیت و تصاویر مفید و قابل توجهی از مکان‌ها و مردمان روزگاران ارائه می‌دهند. سفرنامه فوق که در دوران رضاشاه پهلوی نوشته شده است به طرز زندگی و افکار و نیز اتفاقات این دوران مانند کشف حجاب و تجدد و نیز پیشرفت های سیاسی و اجتماعی و ساخت و ساز های ایران پرداخته است...

او باید خیلی پیر و زشت باشد منظورم کنتس است وگرنه او هرگز تنهایی به ایران سفر نمی کرد. وقتی یک سالن آرایش مختلط در تهران شدم با این کلمات مورد استقبال قرار گرفتم. سالنی که من به طور اتفاقی وارد آن شده بودم خیلی شیک و لوکس نبود اما چنین می نمود که مشتریان زیادی دارد.

همه هجره های زنانه توسط بانوان و همه صندلی ها در بخش مردانه توسط آقایان اشغال شده بودند ، به علاوه تعداد زیادی از خانم های زیبای ایرانی به انتظار نوبت در سالن انتظار که طاق مربع شکل کوچکی بود گردهم نشسته و گرم صحبت بودند.
راستی چه شد که من یکباره خود را در این سالن زیبایی یافتم؟

خودم هم بدرستی نفهمیدم.در خیابان لاله زار به دنبال مغازه ای می گشتم که بتوانم یک شلاق سواری بخرم. جلوی ویترین مغازه داری که کارهای دستی و نقره کاری های زیبای ایرانی را به معرض نمایش گذاره بود ایستاده بودم و محو زیبایی های هنر ایران گشته بودم.

فهرست

دیدار از مشرق زمین
نخستین ماجراهای من در تهران
طرز تفکر و اندیشه ایرانی
شام با محمدخان
یک غروب آفتاب
دراویش
شبی در اصفهان
و...