سفرنامه خسرو میرزا به پترزبورگ و تاریخ زندگی عباس میرزا نایب السلطنه

 

فروشگاه فایل فروشگاه کتاب سروش

سفرنامه خسرو میرزا به پترزبورگ و تاریخ زندگی عباس میرزا نایب السلطنه

 

 

سفرنامه خسرو میرزا به پترزبورگ و تاریخ زندگی عباس میرزا نایب السلطنه

Image for post
Image for post

 

برای دانلود به این لینک  مراجعه کنید.

 

 

تاریخ زندگی عباس میرزا نایب السلطنه

توضیحات: این مجموعه شامل دو کتاب است: نخست تاریخ احوال عباس میرزا نایب السلطنه و سپس سفرنامه خسرومیرزا به روسیه (یا سفرنامه پترزبورگ)

کتاب اول شامل جریان جنگ دوم ایران و روسیه است که منجر به عقد عهدنامه ترکمنجای گردید. نویسنده ی آن میرزا مسعود ایشلقی (گرمرودی) مترجم و منشی عباس میرزا است.

کتاب دوم شرح مسافرت هیاتی است که برای عذرخواهی از قتل گری بایدوف سفیر دولت روسیه، به پترزبورگ رفته اند. این کتاب به قلم میرزا مصطفی افشار (بهاء الملک) منشی میرزا مسعود و بدستور او نوشته شده است که شرح آن خواهد آمد.