تصمیماتی برای تغییر و رفتن به سوی موفقیت

 

از امروز بیایین تصمیم بگیریم که آدم متفاوتی باشیم

تصمیم بگیریم که تجربیات متفاوتی را کسب بکنیم

تصمیم بگیریم که اهل مطالعه باشیم