با پولمان چکار کنیم؟

 این نکته را که همه مان بلدیم: کمتر از درآمدت خرج کن، بقیه پولت را سرمایه گذاری کن، در نتیجه هنگام پیری پولدار خواهی بود. شعار دادن راحت است، اما واقعا کیست که بداند :