اسماعیلیان در ترشیز

کتابهایی که تو را به موفقیت و ثروت می رساند.

 

Image for post
Image for post

 

زمانی که بیشتر ایرانیان سنی مذهب بودند در برخی از نواحی ایران از جمله آوه ، ساوه و برخی نواحی خراسان از جمله سبزوار و ترشیز گرایش به مذهب شیعه از جمله شیعه اسماعیلی داشتند . هنگامی که دانشجو بودم از جاده کوهستانی کاشمر به نیشابور راهی تهران می شدم از مسیر کوهستانی و صعب العبور کوهسرخ می گذری و آبی روان در دره های پرپیچ و خم دره جاری است. به نظرم بنده مکانی بهتر از این جا برای اسماعیلیان نبوده است. آنها می توانستند بر روی قلل صعب العبور اینجا قلعه بسازند و آب مورد نیاز خود را نیز از این رودخانه تامین کنند. به نظر بنده اگر بخوبی در این منطقه کند و کاو شود هنوز هم می شود آثار قلاع اسماعیلی را در این منطقه یافت.