از زندگیتان بیشترین بهره را ببرید
 

سقف دوقلو و کف دوقلو! آیا در رابطه با الگوهای سقف دوقلو و کف دوقلو چیزی شنیده‌اید؟ به‌نظر شما استفاده از این استراتژی در معاملاتمان کاری منطقی است؟