آیا در نگاره های تخت جمشید ،تصویری از زنان وجود دارد؟

شاید شنیده باشید خیلیها در ستایش از فرهنگ غنی و والای ایران باستان به این نکته اشاره میکنند که در حجاریهای تخت جمشید تصویر زن حجاری نشده است.

در حجاری نگاره های تخت جمشید می بینیم که پادشاه ، ولیعهد ، شاهزادگان ، تمامی سربازان ، و اعضای هیات های نمایندگی ( بجز هیات حبشی ها ) دارای ریشهای انبوه و آرایش کرده هستند. اما در دو بخش از تخت جمشید نگاره های متفاوتی وجود دارد :

 

این نگاره ی معروف به ” نگاره ی خزانه داری ” است. داریوش کبیر بر تخت جلوس کرده ، ولیعهد در پشت سر شاه ایستاده است. به تصویر نفر سوم دقت کنید

Image for post
Image for post

در کتاب ” از زبان داریوش ” از این فرد هم بعنوان جامه دار شاه ( ص ۱۱۰ ) و هم بعنوان اطاق دار شاه ( ص ۱۱۲ ) نام برده شده است! جدای از اینکه او چه مسئولیتی داشته اگر به صورت وی نگاه کنیم میبینیم گونه ها و چانه اش با پارچه پوشیده شده و قابل رویت نیست اما اثری از موی بالای لب ( سبیل ) هم در نگاره ی او دیده نمی شود.

حال به نگاره ی دیگر بنگریم :

این نگاره ها در نزدیک کاخ اختصاصی داریوش کبیر قرار دارد. در کتاب ” از زبان داریوش ” از این نگاره ” خدمتکاران در حال حمل غذا به کاخ داریوش ” ( ص ۲۰۱ ) نام برده شده است. به تصویر بزرگ شده ی یکی از این خدمتکاران هم دقت کنید :

Image for post
Image for post

او هم همانند جامه دار و یا اطاق دار داریوش ( نگاره ی خزانه داری ) چانه و گونه اش پوشیده شده و مویی در بالای لب ندارد. خدمتکارانی که در حال حمل بزغاله ی زنده هستند شمشیر حمایل کرده ، ریش و سبیل داشته و کفشهایی صندل مانند دارند و لباسشان آستین بلند است. اما این خدمتکاران خاص ، شمشیر ندارند ، سبیل ندارند ، آستین لباسشان بسیار فراخ و بزرگ ( آویز ) است و از کفشهایی با سه بند استفاده کرده اند.

آیا این نگاره ها ، یک زن با حجاب را به تصویر کشیده اند؟