پیرنگ

داستان ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی
داستان ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی
داستان ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی

طرح حوادث داستانی انواع بی شماری دارد اما بدون حد و مرز نیست.دورترین زوایای این هنر، مثلثی را به دور امکانات صوری داستانگویی تشکیل می دهند.مثلثی که در واقع مرزهای جهان داستان را تعیین می کند.کل نگرشهای هستی شناسانه هنرمندان ، انواع بی شمار نگرشها به واقعیت و زندگی، در این مثلث می گنجد.در راس مثلث داستان اصول سازنده طرح کلاسیک قرار دارد.شاه پیرنگ کاملترین و برجسته ترین شکل پیرنگ است البته در مینیمالیسم نویسنده با اصول کلاسیک شروع می کند ولی در ادامه آنها را تحلیل می برد و ویژگی های شاه پیرنگ را کوچک میکند.

داستان، ساختار، سبک و اصول فیلمنامه نویسی-رابرت مک کی- ترجمه محمد گذرآبادی

هرم پیرنگ ها
هرم پیرنگ ها
هرم پیرنگ ها
مثال برای پیرنگها
مثال برای پیرنگها
مثال برای پیرنگها