پیرنگ

تکنبکهای فیلمنامه چارلی موریتس
تکنبکهای فیلمنامه چارلی موریتس
تکنبکهای فیلمنامه  چارلی موریتس

پیرنگ یعنی یک رشته وقایع اساسی که قهرمان داستان را فورا درگیر می کندو پیرامون وی بسط می یابد تا داستان پیش برود.در روایت کلاسیک، این وقایع عیارت اند از تعیین زمان و مکان صحنه و ارائه رویدادی فوق العاده یا برهم زننده در زندگی شخصیت، که وی را به کنش وامیدارد.این مرحله از پیرنگ درمجموع معرفی نامیده می شود.مرحله بعد، به موانعی اختصاص دارد که راه رسیدن به هدف را سد می کنند و آن را گره افکنی می نامیم و سرانجام به نقطه ی اوج بحران می رسیم که طی آن، قهرمان به خواسته ی خود می رسد یا نمی رسد و داستان حل و فصل می شود.

تکنیکهای فیلمنامه نویسی-چارلی موریتس- ترجمه : محمد گذر آبادی