دلایل بطان یک قرارداد

Image for post
Image for post

در صورتی که هریک از شرایط ذیل وجود داشته باشد، قرارداد معامله باطل خواهد بود. اگر یک وکیل قرارداد در زمان انعقاد عقد حضور داشته باشد، می تواند به همراهی طرفین از بروز چنین مسائلی جلوگیری نماید

این دلایل در ماده 190 قانون مدنی تشریح شده است.


1-انجام معاملات فاقد قصد: 

اگر در انجام معامله ای، قصد طرفین به هر ترتیبی وجود نداشته باشد، آن معامله باطل می باشد. بطور مثال اگر فردی در حالت بیهوشی و یا مستی اقدام به انجام معامله ای نماید، بدلیل آنکه در لحظه انجام معامله فاقد قصد بوده است، آن معامله باطل خواهد بود چرا که یکی از شرایط اساسی صحت معامله که همانا داشتن قصد و رضای انجام معامله است. پیرو این مطلب  ماده 191 قانون مدنی اذعان دارد: “عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند.”


2- فقدان اهلیت هریک از طرفین: 

مطابق ماده 210 قانون مدنی “متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.” این بدان معنی است که آن فرد باید عاقل، بالغ و رشید باشد و به محض نداشتن حتی یکی از این شرایط نمیتواند عقد قراردادی منعقد کند. چرا که قرارداد ها اغلب جنبه ی مادی داشته و فرد فاقد اهلیت نمی تواند به تنهایی و به طور مستقیم عقدی منعقد کند.

موضوع و مورد معامله باید مالیت داشته باشد و متضمن منفعت عقلایی مشروع باشد. منظور از منفعت عقلایی آن است که افراد در جامعه حاضر به پرداخت مبلغی بابت آن کالا باشند یا منفعت اقتصادی داشته باشد. ماده 216 قانون مدنی در این مورد مکتوب می کند که “مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی به آن کافی است.”