شاخص تعدیل سال 1400

تعدیل چیست ؟ 

همانطور که مشخص است تعدیل یعنی به عدالت نزدیک کردن یا به تعادل رساندن.

در پروژه های عمرانی به خصوص در کشور ما  که به دلیل تورم پیمانکاران نمی توانند با همان قیمت اولیه که در قرارداد ذکر شده است کار را انجام دهند و به پایان برسانند، یا باید از سود خود کم کنند و در حالتی نیز ممکن است پروژه را با ضرر ادامه دهند و به دلیل افزایش قیمت های زیاد (گاهی دو برابر شدن قیمت ها در فاصله چند ماه) ضرر زیادی مخصوصا به پیمانکاران وارد می شود. ما فقط در مورد پیمانکاران نباید حرف بزنیم گاهی هم ممکن است قیمت ها کاهش یابد و کارفرما بتواند کار را با قیمت پایین تری انجام دهد پس دلیلی ندارد با قیمت بالا پروژه ادامه پیدا کند در اینجا هم به اصطلاح تعادل قرارداد اولیه بین پیمانکار و کارفرما به هم خورده است و نیاز است که پروژه تعدیل شود و به تعادل بازگردد.

1-شاخص چیست؟

شاخص عددی است که متوسط قیمت هر دوره را نسبت به یک دوره معین به نام دوره ی پایه به درصد نشان می دهد. در این صورت شاخص دوره پایه عدد صد می باشد.

2-شاخص کلی
شاخص کلی عددی است که متوسط قیمت آحاد بهاء را برای کل اقلام فهرست بهای پایه در هر دوره نسبت به دوره پایه آن ها به درصد نشان می دهد.

3-شاخص رشته ای

شاخص رشته ای عددی است که متوسط قیمت آحاد بهاء را برای کل اقلام هر یک از فهرست های بهای پایه در هر دوره نسبت به دوره پایه همان فهرست بها به درصد نشان می دهد.

4-شاخص گروهی

شاخص گروهی عددی است که متوسط قیمت آحاد بها را برای کل اقلام هر یک از فصول فهرست بهای پایه در هر دوره را نسبت به دوره پایه همان فصل فهرست بها به درصد نشان می دهد.

5-شاخص دوره سه ماهه

عبارتست از شاخص های کلی، رشته ای و گروهی هر یک از دوره های سه ماهه منتهی به ماه های خرداد، شهریور، آذر و اسفند هر سال. شاخص های یاد شده توسط سازمان برنامه و بودجه اعلام می شود.

6-شاخص مبنای پیمان

1-6-شاخص مبنای پیمان، برای پیمان هایی که با استفاده از فهرست های بهای مربوط به پیمان، بر اساس قیمت های آن دوره محاسبه شده است.

یکم: شاخص مبنای پیمان : دوره سه ماهه ای است که فهرست بهای مربوط به پیمان بر اساس قیمت های آن دوره محاسبه شده است.

دوم:شاخص مبنای پیمان: دوره سه ماهه ای است که پیشنهاد قیمت پیمانکار، طی آن دوره تسلیم شده است. در این نوع پیمان ها در صورتی که ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه باشد، شاخص دوره سه ماهه ای که پیشنهاد نهایی پیمانکار در آن دوره، به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده باشد، شاخص مبنای پیمان خواهد بود.

2-6-شاخص مبنای پیمان برای پیمان هایی که بدون استفاده از فهرست های پایه منعقد می شوند، شاخص دوره ی سه ماهه ای است که پیشنهاد قیمت پیمانکار ، طی آن دوره تسلیم شده است. در این نوع پیمان ها، در صورتی که ارجاع کار به روش ترک تشریفات مناقصه باشد، شاخص دوره سه ماهه ای که پیشنهاد نهایی پیمانکار، در آن دوره به صورت کتبی تسلیم کارفرما شده باشد، شاخص مبنای پیمان خواهد بود.

7-شاخص دوره انجام کار

شاخص دوره انجام کار، شاخص کلی، رشته ای یا گروهی دوره سه ماهه ای است که عملیات اجرایی در آن دوره انجام شده است.

8-ضریب تعدیل

ضریب ضریب تعدیل برابر است با حاصل نسبت شاخص دوره انجام، به شاخص مبنای پیمان منهای عدد یک ، که نتیجه در عدد 0/95 % ضرب می شود. یعنی :

Image for post
Image for post

ضریب تعدیل با توجه به نوع شاخص محاسبه می شود و اگر این مدت کارکرد در چند دوره سه ماهه باشد، به همان تعداد ضریب تعدیل وجود خواهد داشت.

پس از محاسبه این فاکتورهای تعدیل عبارت خواهد بود :

Image for post
Image for post

تبصره 1) شاخص های دیگر که بر اساس این دستورالعمل برای تعدیل کارکردهای مورد نظر تعیین می شود، بر حسب مورد به جای شاخص دوره انجام کار در رابطه ی بالا در نظر گرفته شده و ملاک عمل قرار می گیرد.

تبصره 2) در مورد پیمان هایی که در مدت مقرر در آنها ( با احتساب تغییر مدت ناشی از تغییر مقادیر کار ) به اتمام رسیده و تحویل موقت شوند، عدد 0/95 رابطه ی بالا برابر عدد یک در نظر گرفته می شود.

9-کارکرد دوره سه ماهه

کارکرد هر دوره سه ماهه، عبارت از مبلغ کارهای انجام شده طی آن دوره است که شامل عملیات اجرا شده، مصالح پای کار، هزینه ی تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد.

10-تعیین نوع شاخص تعدیل آحاد بهاالف) پیمان هایی که مبلغ اولیه آنها کمتر از سیصد میلیون ریال است با شاخص رشته ای دوره سه ماهه فهرست بهای واحد پایه مربوط تعدیل می شوند. اگر در این نوع پیمان ها از چند فهرست بهای پایه استفاده شده باشد قیمت های واحد مربوط به هر فهرست بها با شاخص رشته ای همان فهرست بها تعدیل می شود.

ب) پیمان هایی که مبلغ اولیه آن ها از 300 میلیون ریال و بیشتر است. این پیمان ها با شاخص های گروهی دوره ی سه ماهه ی فهرست بهای واحد پایه مربوط تعدیل می شوند.

 ج) شاخص های تعدیل هزینه ی تجهیز و برچیدن کارگاه : مبالغ تجهیز و برچیدن کارگاه با شاخص کل تعدیل می شود.

تبصره : هزینه تجهیز و برچیدن پیمان هایی که مبلغ اولیه آنها کمتر از سیصد میلیون ریال است، در صورتی که در آنها از یک فهرست بهای واحد استفاده شده باشد با شاخص رشته ای فهرست بهای پایه مربوط تعدیل می شود.

د) شاخص تعدیل مصالح پای کار: مبلغ مصالح پای کار مربوط به هریک از فهرست های پایه ( در صورتی که شاخص تعدیل پیمان شاخص رشته ای باشد)، با شاخص رشته ای فهرست بهای مربوط تعدیل می شود و در صورتی که شاخص پیمان شاخص گروهی باشد با شاخص گروهی مربوط به هر یک از اقلام مصالح پای کار طبق جدول مربوط تعدیل می شود.

ه) شاخص تعدیل کارکرد، دوران تأخیر مجاز و غیر مجاز

 • عملیات اجرا شده در مدت تأخیر مجاز ( تمدید مدت پیمان) با شاخص های دوره های سه ماهه انجام کار مربوط تعدیل می شود.
 • عملیات اجرا شده، در مدت تأخیر غیر مجاز، با متوسط شاخص های دوره های سه ماهه مربوط به مدت پیمان ( مدت درج شده در پیمان و مدت های تمدید شده) تعدیل می شود.
 • در پایان مدت مقرر در پیمان یا هر تمدید پیمان دستگاه های اجرایی مکلف هستند بنا به تقاضای پیمانکار به تأخیرها رسیدگی نموده و شاخص های تعدیل کارکرد دوره های بعد را با توجه به نوع تأخیرها مشخص کنند. تا انجام این رسیدگی، تعدیل کارکردهای بعد از مدت مقرر در پیمان یا هر تمدید پیمان، طبق مورد با شاخص های دوره سه ماهه مربوط به تاریخ خاتمه مدت درج شده در پیمان یا هر تمدید پیمان، محاسبه و به صورت علی الحساب پرداخت خواهد شد.

و) شاخص مبلغ ما به التفاوت بین آخرین صورت وضعیت موقت و صورت وضعیت قطعی: اگر مابه‌التفاوت مبلغ و آخرین صورت وضعیت مربوط به عملیات انجام شده در مدت بین تاریخ شروع پیمان و تاریخ آخرین صورت وضعیت موقت باشد، شاخص تعدیل مبلغ مابه‌التفاوت متوسط شاخص های دوره های سه ماهه مربوط به مدت یاد شده است .

11-محاسبه تعدیل

قبل از محاسبه تعدیل، باید فاکتورهای زیر محاسبه و مشخص شود:

1-مبلغ صورت وضعیت قبل از صورت وضعیت جدید.

2-تاریخ تهیه صورت وضعیت قبل ( تاریخی که مقادیر صورت وضعیت تا آن تاریخ اجرا شده است)

3-مبلغ صورت وضعیت جدید که محاسبه تعدیل آن مدنظر است.

4-تاریخ صورت وضعیت جدید ( تاریخی که مقادیر صورت وضعیت تا آن تاریخ اجرا شده است).

5-مبلغ مابه التفاوت صورت وضعیت جدید و قبل که باید تعدیل شود.

6-مدت کارکرد: تعداد روزهایی که کارکرد جدید در آن مدت اجرا شده است. اگر در موقع تهیه صورت وضعیت جدید، عملیات اجرایی ادامه داشته باشد در آن صورت مدت کارکرد عبارت است از تاریخ صورت وضعیت جدید منهای تاریخ صورت وضعیت قبلی.

7-نسبت کارکرد: هر سال شمسی را برای محاسبه ی تعدیل به چهار سه ماهه که شامل سه ماهه اول سال ( فروردین، اردیبهشت، خرداد)، سه ماهه دوم سال ( تیر، مرداد، شهریور)، سه ماهه سوم سال ( مهر، آبان، آذر) و سه ماهه چهارم ( دی، بهمن، اسفند) است، تقسیم می کنیم، بعد از آن باید مشخص می کنیم که مدت کارکرد در کدام سه ماهه بوده است. اگر مدت کارکرد کلأ در یک سه ماهه واقع شده باشد در آن صورت نسبت کارکرد صد در صد یعنی یک خواهد بود. در غیر این صورت، باید نسبت های کارکرد در سه ماهه ها مشخص شود که عبارتند از:

نسبت کارکرد در یک سه ماهه
.

صورت‌ وضعيت و تعديل

این بخش از نرم‌افزار «تدکار» امکان تهیه و رسیدگی به ریز متره، خلاصه متره، صورت وضعیت و تعدیل را برای دستگاه‌های اجرایی، کارفرمایان، مهندسان مشاور و پیمانکاران فرآهم آورده و از توانایی‌های زیر برخوردار است.

 • امکان خواندن ریزمتره از Excel.
 • ساده‏‌نویسی برای نوشتن حروف فارسی و انگلیسی و اعداد به صورت ترکیبی.
 • امکان استفاده از کتاب فهرست‏‌بها و افزودن یک فصل، رشته و یا چند ردیف.
 • تعریف ریزمتره برای بخش‏های مختلف پروژه.
 • امکان تعریف ساختار شکست پروژه (WBS) و ارتباط آنها با ردیف‌‏های متره.
 • ورود اطلاعات ریزمتره راه‏‌سازی و ریزمتره ساختمان به طور یکجا.
 • فرمول‏‌نویسی برای هر ردیف و هر سلول (طول، عرض و...) در متره.
 • تفکیک احجام پیمانکار ناظر، مشاور، مدیریت طرح و کارفرما.
 • فیلتر براساس رسته، رشته، بخش، صورت‏مجلس، نوع ردیف، بخش، شرح عملیات یا ملاحظات.
 • توانایی تهیه برآورد پروژه براساس فهرست‌های بها.
 • نمایش مغایرت‏های فهرست‏‌بهایی.
 • نمایش ردیف‏‌های مرتبط با هر ردیف
 • امکان انتقال ستون‏‌های پیمانکار به سایر دست‏‌اندرکاران و یا برعکس.
 • كپی ریز متره ردیف یا ردیف‏‌های یک بخش، به ردیف یا بخش دیگر.
 • نقل ریزمتره و خلاصه متره یك پروژه به پروژه دیگر.
 • امکان درج ردیف بین ردیف‏‌های ریزمتره.
 • مشاهده احجام پیمانکار، ناظر، مشاور، مدیرطرح و کارفرما به طور هم‏زمان.
 • مشاهده مقادیر متره موقت قبل به تفکیک پیمانکار، ناظر، مشاور، مدیرطرح و کارفرما در متره جاری.
 • امکان حذف ردیف‏‌های انتخابی.
 • امکان تخصیص صورت‌جلسه به یک یا چند ردیف ریزمتره.
 • امکان الصاق هر نوع فایل به صورت جلسه.
 • افزایش یک ردیف به طوری که داده‏‌های ردیف بالایی در ردیف پایینی کپی شود.
 • نمایش داده‌ها به ترتیب ورود اطلاعات، ردیف، بخش، صورت‌مجلس و احجام.
 • ارسال تمامی گزارش‌های متره به Word.
 • دریافت گزارش ریزمتره به ترتیب‌های دلخواه کاربر و گزارش خلاصه متره.
 • گزارش از یک یا چند صورت‏مجلس.
 • گزارش‏ ریزمتره به صورت تجمعی یا به تفکیک هر بخش.
 • گزارش ریزمتره به تفکیک پیمانکار، ناظر، مشاور، کارفرما و مدیریت‏‌ طرح با رنگ دلخواه.
 • گزارش ردیف‏‌های هر فصل در صفحه مجزا و یا پیوسته.
 • توانایی استفاده از رشته‏‌های گوناگون فهرست‏‌بها در یك پروژه.
 • امکان دریافت اطلاعات از .Excel
 • نقل متره به تفكیك بخش‌های مختلف كار در صورت‏‌وضعیت.
 • امکان تعریف ساختار شکست پروژه (WBS) و ارتباط آنها با ردیف‏‌های پروژه.
 • اعلام مغایرت‏‌ها در پروژه و امکان گزارش‏‌گیری از آنها.
 • امكان نقل اطلاعات از یك پروژه به پروژه دیگر.
 • امكان تبدیل فهرست‏‌بهای یك سال به سال دیگر.
 • امكان ارسال ستون‏‌های برآورد به صورت انتخابی به Excel .
 • فیلتر کردن ردیف‏‌ها.
 • امکان خواندن اطلاعات صورت‏‌و‌‌ضعیت از برآورد اولیه.
 • امکان ورود صورت‏‌وضعیت برای موقت‏‌های مختلف.
 • امکان انتقال مصالح پای‏کار به هر فصل دلخواه در هر صورت‏‌وضعیت.
 • مقایسه برآورد و صورت‏‌وضعیت به طور ردیفی، فصلی و یا کلی.
 • گزارش خلاصه مالی تفضیلی رشته‏‌ها.
 • دریافت گزارش‏‌ها به صورت کلی یا به تفکیک هر بخش.
 • ایجاد ضرایب مختلف به هر تعداد دلخواه.
 • ضرب شدن ضرایب به هر شکل مورد نظر کاربر.
 • امكان اعمال ضریب در مقدار و یا بهای ‌واحد.
 • امکان اعمال ضرایب مختلف به بخش‌های مختلف.
 • اعمال ضریب بر روی یك ردیف‌،یک فصل، یك رشته و یا كل پروژه.
 • امکان مقایسه ضرایب برآورد با ضرایب صورت‌وضعیت در هر پروژه.
 • بانك اطلاعاتی مستندات مقادیر مصالح مصرفی مشمول حمل.
 • نمایش مراجع مـورد استفـاده برای ‌محاسبه مقادیر مصالح مصرفی.
 • اضافه کردن ردیف‌های مربوط به حمل به صورت‌وضعیت.
 • روش‌های محاسبه مقادیر مصالح مصرفی برای فهرست‌های بهای سال‌های مختلف.
 • تفكیك مسافت در جاده‌های‌ آسفالتی، خاكی یا شنی با هر ضریب دلخواه
 • امكان انتخاب هر نوع مسیر برای مسیر حمل مصالح.
 • وارد کردن مسیرهای مختلف برای یک نوع کالا.
 • گزارش مقادیر مصالح مصرفی و حمل مصالح و ارسال آنها به Word و Excel.
 • شاخص‌های تعدیل فصلی، رشته‏‌ای و کلی برای سال‌های مختلف و قابلیت به‌‏روزآوری.
 • محاسبه تعدیل با مقادیر پیمانكار، ناظر، مشاور، کارفرما، مدیریت طرح و محاسبه تعدیل برآورد.
 • محاسبه مبلغ كاركرد در هر دوره (Interpolation).
 • تعریف فصل برای تعدیل ردیف‌های مصالح پای‏كار.
 • محاسبه تعدیل با واردكردن جمع فصل‌ها.
 • محاسبه تعدیل با شاخص‏‌های میانگین برای دوره تاخیر غیرمجاز.
 • امكان تغییر درصد و تعداد اعشار ضریب تعدیل.
 • تعریف سال و دوره علی‏‌ا‌لحساب برای شاخص دوره‏‌های اعلام نشده.
 • امکان تعریف شاخص جدید برای فصل‌ها و رشته‌های جدید.
 • محاسبه شاخص‌ها در زمان تاخیر غیرمجاز یک پروژه یا زیر پروژه.
 • امكان انتقال محاسبات تعدیل به Excel و Word.
 • انتقال شاخص‌های یك پروژه به پروژه دیگر.

جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با شماره 09053568063 کارشناس بخش فروش ویندوز تماس حاصل فرمایید.