اشعار هاشور ۵۲ لیلا طیبی

▪اشعار هاشور ۵۲ لیلا طیبی


(۱)
مگر چه پیش آمده‌ست؛
که تمام واژه‌ها گم شده‌اند-
از دایره‌ی احساسم؟
وقتی به تو فکر می کنم.
                          ...
آه
"تو"،،، حذف شده‌ای!
 

(۲)
گویا صبح‌ دمیده‌ست!؟
من اما،،،
بی "تو"
صبحی نمی‌بینم!
                        ***
-شب؛
در تداومش می‌کوشد! 
 

(۳)
ایمان آورده‌ام؛
به صبحگاه آمدنت.
اگرنه،
سیاهی شب،
[نمایش اهریمن] ست!
 

#لیلاطیبی (رها)

 

 

■■■
 

 

▪اشعار هاشور ۵۲ لیلا طیبی


(۱)
مگر چه پیش آمده‌ست؛
که تمام واژه‌ها گم شده‌اند-
از دایره‌ی احساسم؟
وقتی به تو فکر می کنم.
                          ...
آه
"تو"،،، حذف شده‌ای!
 

(۲)
گویا صبح‌ دمیده‌ست!؟
من اما،،،
بی "تو"
صبحی نمی‌بینم!
                        ***
-شب؛
در تداومش می‌کوشد! 
 

(۳)
ایمان آورده‌ام؛
به صبحگاه آمدنت.
اگرنه،
سیاهی شب،
[نمایش اهریمن] ست!
 

#لیلا_طیبی (رها)

 

Image for post
Image for post