اشعار هاشور ۵۱ لیلا طیبی

▪سه شعر کوتاه از لیلا طیبی (اشعار هاشور ۵۱)

Image for post
Image for post


(۱)
اعدام شده است؛
شاخه‌های خشکیده
    --بر پیکر درخت!
...
آه از برگ‌های خشکیده!


(۲)
چشمه‌های جهان خشکید؛
با خشکسالی‌های متمادی...
اما هنوز؛
        چشمه‌ی چشم‌هایم
          --در انتظارِ آمدنت 
                    می‌جوشد!


(۳)
چموشم!
اگرچه اسیرِ غل و زنجیر...
اما،
زیر بارِ زور نمی‌رود؛
                      --باورم!#لیلا_طیبی (رها)
#هاشور

 

 

■■■
 

 

▪سه شعر کوتاه از لیلا طیبی (اشعار هاشور ۵۱)


(۱)
اعدام شده است؛
شاخه‌های خشکیده
    --بر پیکر درخت!
...
آه از برگ‌های خشکیده!


(۲)
چشمه‌های جهان خشکید؛
با خشکسالی‌های متمادی...
اما هنوز؛
        چشمه‌ی چشم‌هایم
          --در انتظارِ آمدنت 
                    می‌جوشد!


(۳)
چموشم!
اگرچه اسیرِ غل و زنجیر...
اما،
زیر بارِ زور نمی‌رود؛
                      --باورم!#لیلا_طیبی (رها)
#هاشور