اشعار هاشور ۵۰ لیلا طیبی

▪سه شعر کوتاه (هاشور) از لیلا طیبی


(۱)
اتاقم،،،،
غمباده کرده‌ست...
                        :::
آمدنت،،،
تنها مژده‌ای‌ست که؛
گره از ابروانش می‌گشاید!


(۲)
با دریدنِ بره؛
[توبه‌ی گرگ]--
    پایان نمی‌پذیرد!
                     ...
شکم گرسنه؛
قول و قرار نمی‌فهمد!


(۳)
چه سخاوتمندست؛
       -- [نسیم]
حتا به سرِ
علف‌های هرز!


#لیلا_طیبی (رها)
#هاشور

 

♡♡♡■♡♡♡
 

Image for post
Image for post

 

▪سه شعر کوتاه (هاشور) از لیلا طیبی


(۱)
اتاقم،،،،
غمباده کرده‌ست...
                        :::
آمدنت،،،
تنها مژده‌ای‌ست که؛
گره از ابروانش می‌گشاید!


(۲)
با دریدنِ بره؛
[توبه‌ی گرگ]--
    پایان نمی‌پذیرد!
                     ...
شکم گرسنه؛
قول و قرار نمی‌فهمد!


(۳)
چه سخاوتمندست؛
       -- [نسیم]
حتا به سرِ
علف‌های هرز!


#لیلا_طیبی (رها)
#هاشور