اشعار هاشور ۴۷ لیلا طیبی

▪اشعار هاشور ۴۷ لیلا طیبی (رها)

Image for post
Image for post


(۱)
ذهنم،
  ریشه دواند‌ه‌؛
َتنه‌ام،
خورشید را می‌بوسد
وَ آزادی،،،
بر شاخه‌هایم آشیانه کرده‌ست.
                        ...
آه،،،
 --من درختی سبزم!


(۲)
وَ آمدیم تا،
 شاعر شویم؛
عاشق شدیم!
...
شعر اما،
ما را از آب و نان انداخت!
 

(۳)
تو،،،
کنج اتاقت
تنهایی را به آغوش کشیده‌ای
و من گوشه‌ای از دنیا؛
خاطراتت را...
            ...
تواردی دردناک‌ست
                   عشق!
 

#لیلا_طیبی (رها)

 

 

■■■
 

 

▪اشعار هاشور ۴۷ لیلا طیبی (رها)


(۱)
ذهنم،
  ریشه دواند‌ه‌؛
َتنه‌ام،
خورشید را می‌بوسد
وَ آزادی،،،
بر شاخه‌هایم آشیانه کرده‌ست.
                        ...
آه،،،
 --من درختی سبزم!


(۲)
وَ آمدیم تا،
 شاعر شویم؛
عاشق شدیم!
...
شعر اما،
ما را از آب و نان انداخت!
 

(۳)
تو،،،
کنج اتاقت
تنهایی را به آغوش کشیده‌ای
و من گوشه‌ای از دنیا؛
خاطراتت را...
            ...
تواردی دردناک‌ست
                   عشق!
 

#لیلا_طیبی (رها)